Ny erhvervsstrategi i høring

Af Jens Munch

I november 2023 udtalte borgmester Kenneth Gøtterup (C), at den eksisterende erhvervsstrategi fra 2014 »ikke har været særligt velbesøgt i det politiske system«. Det gjorde han på en aften, hvor 50 repræsentanter fra erhvervslivet i Dragør var samlet i kontorfællesskabet Framehouse for at bidrage med idéer til en ny erhvervsstrategi for kommunen.

Man måtte altså forstå, at der var behov for både en opdateret strategi og mere politisk engagement.

Blandt andet har disse diskussioner samt en ny erhvervsanalyse af Dragør Kommune ledt frem til et 17 sider langt forslag, der nu bliver sendt i offentlig høring i otte uger.

Oplægget til en ny erhvervsstrategi bliver indledt med forord af borgmesteren. Her skriver han blandt andet, at udkastet til strategien tager en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på både økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

Ifølge ham respekterer oplægget kommunens unikke natur og kulturarv og er designet til at være dynamisk. Dette betyder, at strategien vil udvikle sig over tid gennem løbende samarbejde og evaluering af nye initiativer, hvilket skal sikre relevans og fremdrift i erhvervsindsatsen.

En af illustrationerne i oplægget redegør for vision og mission, samt hvilke strategiske søjler og fundament de skal hvile på.

Visionen i oplægget er, at »Dragør skal være den grønneste iværksætter-kommune, hvor bæredygtighed er grobund for innovation og vækst, og hvor iværksætterånden næres fra barnsben«.

Missionen er at »udvikle et dynamisk og robust erhvervsmiljø, der fremmer bæredygtig vækst og innovation, tiltrækker og fastholder talentfulde iværksættere og virksomheder og udvikler kompetencer, der understøtter visionen. Dragør er et attraktivt sted at bo og besøge med fokus på kvalitet, der bygger på vores stedbundne ressourcer og store sociale kapital. Dragør markedsføres som en destination for bæredygtighed med Dragør Havn som centrum, der forbinder by og natur, innovation og historie«.

De fire strategiske søjler er:

  • Iværksætteri og uddannelse
  • Fødevarer, gastronomi og klima
  • Turisme og livskvalitet
  • Liv på havnen.

De rammevilkår, som Dragør Kommune kan give erhvervslivet, er udset til at være strategiens fundament.

Her lægges der vægt på fire områder.

Dels skal der være en effektiv erhvervsservice med fokus på at involvere og facilitere såkaldt »netværks- og klyngedannelse«. Dels skal infrastrukturen være mere sammenhængende. Derudover skal kommunen fjerne eventuelle »barrierer for markedsdrevne initiativer, der lever op til strategien«. Og endeligt skal kommunen bidrage til en »effektiv markedsføring af Dragør som bæredygtig iværksætterkommune og turismedestination«.

Iværksætteri og uddannelse

En af søjlerne i forslaget til ny erhvervsstrategi er en målsætning om at blive Danmarks bedste iværksætterkommune med fokus på bæredygtighed.

Den førnævnte analyse af Dragørs erhvervsliv viser dog, at kommunen står over for udfordringer som lav jobskabelse, lav overlevelsesrate for nye virksomheder og vækstudfordringer. Servicebranchen dominerer iværksætteriet, men jobskabelsen her er relativt lav.

For at styrke iværksættermiljøet og øge overlevelsesraten blandt nystartede virksomheder har Dragør Kommune igangsat flere initiativer. Samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning, workshops og støtteordninger til iværksættere. Derudover skal skoleprojekter fremme iværksætterkulturen blandt de unge i samarbejde med Dragør Rotary Klub.

Et af de nye, eksisterende initiativer er Grøn Fredag, en årlig event, der afholdes i partnerskab med UngDragør og Danske Bank, Tårnby, med fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. Denne event involverer unge og skal stimulere lokal innovation.

Nye tiltag inkluderer etablering af et iværksætternetværk, hvor iværksættere kan mødes og udveksle idéer, samt netværksarrangementer med Erhvervshus Hovedstaden.

Der vil også blive gjort en indsats for at øge kendskabet til de mange ressourcer og støtteprogrammer, der er tilgængelige for iværksættere i Dragør.

Dragør Kommune skal i fremtiden være kendt for produktion af bæredygtige fødevarer fra både jord og hav.

Målet er at tiltrække talenter, der kan udvikle nye produkter og gastronomiske oplevelser med afsæt i Dragørs unikke historiske rødder.

Selvom kommunen endnu ikke har en stærk position inden for fødevareproduktion og gastronomi, er der ifølge strategiforslaget et stort potentiale og lokal motivation for at nå dette mål.

I forslaget står der, at Dragør allerede formidler historien om Amager som leverandør af fødevarer til hovedstaden, men i fremtiden skal der være øget fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling samt udstedelse af tilladelser til projekter, der understøtter produktionen af bæredygtige fødevarer.

Kommunen skal derudover støtte initiativer, der fremmer produktionen af bæredygtige lokale fødevarer, og den skal ligeledes bidrage til skabelsen af et klimanetværk, der fremmer bæredygtighed og grøn omstilling generelt.

Turisme og livskvalitet

I strategioplægget bliver der lagt op til, at Dragør Kommune skal være en attraktiv og bæredygtig turistdestination året rundt, hvor natur og kulturhistorie kombineres med kvalitetsoplevelser for både turister og borgere.

Detailhandlen i Dragør er en relativt stor branche, hvilket tyder på, at dagsturisterne gavner den lokale økonomi.

Turismestrategien fra 2023 fokuserer i forvejen på bæredygtig turismeudvikling, og Museum Amager driver besøgscentret, som fungerer som et turistkontor, og styrker formidlingen af Dragørs kultur- og naturoplevelser.

I fremtiden skal der lægges yderligere vægt på samarbejde med Erhvervshus København og eksterne aktører for at styrke detailhandlen og bymidten, samt understøttelse af arrangementer og aktiviteter, der tilbyder »autentiske, lokalt forankrede oplevelser«.

Det såkaldte »destinationssamarbejde« med Tårnby Kommune og Wonderful Copenhagen skal etableres under brandet »Copenhagen East« for at tiltrække flere besøgende, mens udvikling af cykelruter gennem »Copenhagen By Bike: Amager & Beyond« skal fremme bæredygtig turisme.

Liv på havnen

Dragør Havn er kendt som en helt central del af Dragør Kommune. Det er den både arkitektonisk, socialt og erhvervsmæssigt.

Dragør Havn har en lang historie og har to gange været blandt Danmarks vigtigste søfartsbyer – første gang i slutningen af 1700-tallet og så igen i slutningen af 1800-tallet, hvor de fleste af husene i den gamle bydel blev opført.

Selve havnen går langt tilbage. Muligvis blev den anlagt af hollandske bønder i Store Magleby i 1500-tallet.

I middelalderen var Dragør kendt som et internationalt sildehandelsmarked, hvor hansekøbmænd eksporterede sild til flere europæiske lande.

I dag er der kun få fiskere tilbage samt et værft og en lodsstation. Lystsejlere, maritime klubber, museer og restauranter præger nu havnen og skaber liv i den gamle del, som stort set har bevaret sit udseende siden 1850.

Dragør Havn skal ifølge forslaget til en ny erhvervsstrategi være bindeled mellem bymidten, havet og naturområderne.

Havnen skal tiltrække bæredygtige iværksættere inden for fødevarer, kultur, gastronomi og detailhandel, hvilket skal tiltrække både borgere og turister året rundt.

Forslaget udpeger prioritering af tilladelser til events med et lokalt islæt såsom for eksempel madmarkeder med lokale fødevarer og produkter på kommunens arealer som et fremtidigt fokus.

Kommunen skal bidrage til de rammevilkår, som skal udgøre fundamentet under den nye erhvervsstrategi. Rammevilkårene omfatter lovgivning, planlægning, infrastruktur og økonomi.

Der er begrænsninger for, hvad Dragør Kommune kan gøre inden for de nuværende lovgivnings- og planlægningsrammer, men forslaget lægger dog op til, at kommunen skal have fokus på god dialog, netværk og effektiv sagsbehandling.

Kommunen skal også arbejde på at fjerne barrierer for erhvervslivet såsom eksempelvis erhvervslivets egne initiativer og ikke mindst infrastrukturelle udfordringer.

Høringsperioden begynder onsdag den 19. juni og løber frem til og med tirsdag den 13. august. Se eventuelt yderligere informationer på Dragør Kommunes hjemmeside – www.dragoer.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk