Vi har modtaget:

Udsigt til stærkt øget støj fra lufthavn

Liste T har sendt høringssvar til et udkast til et lovforslag om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup. 

Lovforslaget går ud på, at tværbanen 12/30 afkortes i den vestlige ende og forlænges lidt mod øst. Det betyder, at borgerne i Tårnby slipper for starter og landinger lige hen over hovedet. Det er godt for dem. Og det er dem vel undt.

Det betyder imidlertid også, at støjbelastningen fra starter og landinger ud over Øresund vil stige for beboere i Dragør Kommune. 

Det gælder selvfølgelig især beboere i Store Magleby, men også beboere i den østlige del af kommunen, dvs. Dragør Nord og i og omkring den gamle by, vil blive yderligere belastet af støj fra lufthavnen. 

Vi skriver i høringssvaret, at det derfor er nødvendigt, at brugen af tværbanen reguleres mere, end der er lagt op til i lovforslaget, således at den kun tillades anvendt, hvor det er flysikkerhedsmæssigt nødvendigt. Det bør således forbydes, at tværbanen rutinemæssigt anvendes i aften- og nattimerne, som det er kendt fra andre lufthavne i bynære områder.

Et andet punkt i udviklingsplanerne for lufthavnen er endnu mere belastende for beboere i Dragør. Det drejer sig om placering af meget støjende funktioner i det såkaldte område Syd. Dette emne er kun behandlet helt overfladisk i lovforslaget.

Lovforslaget tager afsæt i CPH’s masterplan, der anbefaler, at service- og forsyningsmæssige funktioner – herunder eksempelvis lager, spedition og luftfragt placeres i område Øst, jf. bilaget til lovforslaget. 

Det indebærer, at der skal ske »genhusning« af en række meget støjende funktioner i område Syd. Det drejer sig om fragt- og hangarfaciliteter, herunder faciliteter til motorafprøvning.

Oversigtskort over Københavns Lufthavn.
Oversigtskort over Københavns Lufthavn.

Ved den nuværende placering i den nord-østlige del af lufthavnen generer disse støjende funktioner ikke beboede områder, men kun trafikanter på Kystvejen. Med en placering i område Syd, vil de markant øge støjbelastningen af de nærliggende boligområder i Dragør Kommune.

Denne alvorlige støjforurening er ikke belyst, hverken i masterplanen eller lovforslaget. Det fremgår blot som en ulempe, at disse funktioner skal flyttes:

»Genhusning af det nordøstlige fragt-, værksteds-, motorkørings- og hangarområde længere væk fra standpladsområdet.« Flytningen starter allerede i 2024.

Det fremgår af masterplanen, at: »Støjberegninger er baseret på forudsætninger om trafiksammensætning ved en fuld udbygning. Beregningerne tager udgangspunkt i kendte flytyper og en forventet videreudvikling af kendte flytyper. Beregningerne inkluderer støj fra starter og landinger (flystøj) og støj fra taxikørsel mellem standplads og start- og landingsbaner.«

Der er således ikke beskrevet noget som helst om støjen fra de tekniske vedligeholdelses- og afprøvningsfunktioner.

Liste T skriver i sit høringssvar, at det ikke bør tillades CPH at flytte stærkt støjforurenende funktioner til områder nær boligområder i Dragør Kommune. Dette bør klart fremgå af lovforslaget, der i udpræget grad underbelyser denne del af CPH’s udbygningsplaner.

Det fremgår af masterplanen, at CPH er opmærksom på sine naboer. Her står: »Hensynet til lufthavnens naboer vægter højt.«

Det er betryggende. Derfor bør det også være muligt at finde en placering af støjende funktioner i områder, der ligger langt fra beboede områder – herunder i område Øst.

Med venlig hilsen
Kristine Bak
Formand for liste T

 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk