Ekstrapenge til skoler strækkes over fire år

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sprede midlerne til implementeringen af Dragør-modellen over fire år i stedet for to år

Af Rasmus Mark Pedersen

Et forslag fra byens skoleledere er blevet vel modtaget af et flertal af kommunalbestyrelsen. De har nemlig valgt at bruge de ekstra penge til skoleområdet over fire år i stedet for de oprindeligt foreslåede to år.

I budgettet var de afsatte midler 2,85 millioner kroner i år og 1,8 millioner kroner næste år.

Formålet med Dragør-modellen er at styrke inklusionsindsatsen på skolerne, øge bæredygtigheden i specialklassen og sikre et bedre samspil mellem forskellige skoleaktiviteter.

Mere inklusion

Skolelederne og administrationen foreslog at sprede midlerne over fire år for at sikre en mere stabil og effektiv implementering.

Forslaget indebærer en gradvis stigning i bevillingerne med følgende fordeling:

2024: 635.000 kroner, 2025: 1.570.000 kroner, 2026: 1.640.000 kroner, og i 2027: 805.000 kroner.

De afsatte midler vil blive anvendt inden for følgende tre hovedområder:

• Styrkelse af inklusionsindsatsen på skolerne: Dette inkluderer midler til at forbedre de relationelle, pædagogiske og didaktiske kompetencer blandt både ledere og medarbejdere.

• Styrkelse af bæredygtigheden i specialklassen: Med en forventet stigning i antallet af elever fra 10 til op til 17 bliver det foreslået at ansætte en ekstra lærer, frem til at specialklasserne er helt fyldt op.

• Ansættelse af en konsulent: En projektleder vil blive ansat i Center for Børn, Skole og Familie for at styrke samspillet mellem de forskellige dele af Dragør-modellen.

Det er dog værd at bemærke, at styrkelsen af specialklassen kun gælder i 2024, 2025 og 2026. I 2027 er der således ikke sat penge af i budgettet til en ekstra lærer i specialklasserne.

Protest fra liste T

Under behandlingen af forslaget var der uenighed blandt politikerne. Liste T foreslog at fastholde midlerne over to år med en politisk tilkendegivelse om fortsatte bevillinger i de efterfølgende år, men dette blev afvist af flertallet.

Liste T’s forslag om at flytte midlerne til styrkelse af inklusion på skolerne blev også nedstemt.

»Liste T foreslår, at beløbet til konsulenten udgår, og at beløbet lægges over på kontoen til styrkelse af inklusion på skolerne,« fik lokallisten ført til protokols.

Liste T udtrykte også en ærgrelse over, at der ikke er en bufferpulje til økonomistyringen, når både det almindelige skoleområde og specialområdet skal betales af samme budget.

»Liste T ser med bekymring på, at der ikke er flertal for en tilkendegivelse om at etablere en permanent bufferpulje, som er en forudsætning for samarbejdet i skolevæsnet i Nyborg.«

Her bliver henvist til en rapport om implementeringen af nogenlunde samme model i Nyborg Kommune – en rapport, som politikerne i Dragør læser vidt forskelligt.

Moderaternes ene medlem forsøgte også at ændre forslaget fra skolelederne og administrationen – men også det blev nedstemt.

Lisbeth Dam Larsen fik ført til protokol: »Rigtig fint, at følge skoleledelsens forslag, men jeg er ikke enig i flytning af midler fra området til overslagsårene, da skoleområdet qua Dragør-modellen i den grad har brug for pengene både i år og næste år,« står der i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

Flertallet fra Konservative, Venstre og Socialdemokratiet støttede forslaget om en firårig periode. Dette blev også anbefalet af både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Administrationen vil nu, i samarbejde med skoleledelserne, arbejde videre med at konkretisere anvendelsen af midlerne.

De ekstra midler, der er afsat til implemtering af den nye økonomimodel for skolerne, bliver spredt ud over fire år. Arkivfoto: Thomas Mose.
De ekstra midler, der er afsat til implemtering af den nye økonomimodel for skolerne, bliver spredt ud over fire år. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk