Drag­ør Havn og by set fra oven.
Drag­ør Havn og by set fra oven.
Vi har modtaget:

Bevaring af værdier

Liste T vil passe på Dragør Kommunes kultur- og naturværdier

Vi har helt unikke og bevaringsværdige bymiljøer i Drag-ør Kommune omkranset af en smuk natur. 

Ingen andre kommuner så tæt på København kan frem-vise så særlige bevaringsværdige bymiljøer som Dragør gamle by og Store Magleby landsby. Ingen andre har en havn, som står næsten uændret siden 1800-tallet. Ingen andre har så meget fredet kystlinje stort set lige uden for døren med vildt fugle- og planteliv. Ingen andre, der bor 12 km fra Danmarks hovedstad, er så tæt på åbne landskaber med dyrkede marker og levende hegn. 

Bevaring af Dragørs kultur- og naturværdier er en mærkesag for liste T. 

Vi vil tage vare på de særligt bevaringsværdige bymiljøer i Dragør gamle by og havn og Store Magleby landsby ved nænsom indpasning af nybyggeri, ligesom vi vil bevare og pleje kommunens kyst- og naturområder.

Vi går ind for bevaring, fordi det handler om at spare på og forvalte værdifulde ressourcer, som man ikke finder andre steder, og fordi det handler om at bevare vores særlige sted og historie.

UNESCO

Dragør gamle by og havn udgør kommunens største velbevarede byområde, som fortæller om Dragørs historie som søfarts- og skipperby.

Byen og havnen blev efter ansøgning fra en enig kommunalbestyrelse sat på UNESCOs venteliste til verdensarv af Kulturministeriet i 2018.

Liste T tror på og støtter, at Dragør gamle by får status som verdensarv, fordi det vil tilskynde til en ekstra bevaringsindsats.

Liste T vil gerne give håndslag på, at kommunen ikke skal bruge en UNESCO-udnævnelse til aggressiv markedsføring, der skal lokke krydstogtturister til byen.

Vores endelige beslutning om UNESCO skal ske på baggrund af en kommunal turismestrategi og plan for trafik og parkering, som betrygger os i, at kommunen selv har foden på både speeder og bremse, når det gælder turisme-udviklingen.

Revidering af lokalplan

Det er vigtigt at slå fast, at Dragør Kommune selv er herre over bevaringen – også med en UNESCO-udnævnelse.

Den nugældende bevarende Lokalplan 25 for den gamle bydel har været uvurderlig i over 30 år, og det vil fortsat være lokalplanen for området, der er gældende. UNESCO eller ej.

Liste T bakker op om, at lokalplanen justeres. Lokalplan 25 tager, som den ser ud i dag, ikke højde for nye krav til f.eks. affaldshåndtering, tekniske installationer m.m.

De seneste årtier har tillige været præget af mange ønsker om bygningsændringer, og det har gjort administrationen ekstra ressourcekrævende med mange sager og dispensationer. Og der har ikke været tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lokalplanens regler, når de ikke bliver overholdt.

Liste T mener, at lokalplanen skal justeres, så den svarer til de seneste årtiers udfordringer med hensyn til bevaring, og så vi undgår så mange dispensationer.

Byggeri på havnen

Liste T går ind for, at nybyggeri i og nær den gamle havn overvejende har relation til havnen og vandet.

Vi støtter, at kommunen fortsat tager udgangspunkt i Lokalplan 70, når der arbejdes med indpasning af erhverv på havnen – grundplanen i Lokalplan 70 er stærkt inspireret af TænkeTankens arbejde.

Vi støtter et kulturhus på den tidligere værftsgrund – et hus der åbner sig for hele byen, både unge og gamle.

Det er vigtigt for os, at byggeriet sker på basis af en arkitektkonkurrence, så et kulturhus bliver en smuk og naturlig del af havnen. Vi vil f.eks. gerne have, at et nyt kulturhus ikke bliver større, end at man kan få et bedre udsyn til stejlepladserne bag det nuværende værft. Det vil binde havnen bedre sammen med skurbyen og stejlepladserne.

I liste T er vi også meget opmærksomme på, hvordan havnen kan kystsikres, så bevaringsværdierne i havnen sikres.

Fremtidig kystsikring må ikke medføre en barriere mellem den gamle by og havnen eller mellem forskellige dele af den gamle havn.

Store Magleby landsby

Det er helt særligt, at man stadig kan se sporene fra den hollandske indvandring for 500 år siden i landsbyen Store Magleby.

Strukturen med den store kirke og de tætliggende gårde langs hovedgaden med direkte adgang til de åbne marker er stort set intakt.

Der er med tiden sket en del renoveringer og indretning af nogle af gårdene til flerfamilieboliger, og enkelte steder er der opført nyere bebyggelse i udkanten af den oprindelige landsby.

Liste T går ind for, at den bevaringsværdige bebyggelse inden for landsbyens lokalplan fortsat bevares, og at oplevelsen af landsbyens afgrænsning mod landskabet ikke sløres ved nybyggeri, som fjerner den fine sammenhæng mellem de åbne marker og de gamle gårde.

Dragør Kommune ligger inde med noget af den fineste bygningskulturarv i Danmark.

Ingen andre steder er koncentrationen af fredede huse så høj. Læg dertil, at hele 20 procent af kommunen består af fredede strandenge.

Vi ser det som en kæmpe fordel for kommunen og ikke som en besværlig dødvægt.

Det er en arv, der forpligter, og i liste T tager vi det ansvar alvorligt.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlemmer – liste T

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk