Vi har modtaget:

Museum Amagers UNESCO-høringssvar

Museum Amagers organisation omfatter såvel de fire museer i kommunen, som Historisk Arkiv og Dragør turistkontor. Vores høringssvar er derfor et udtryk for den samlede organisations vurdering af spørgsmålet.

Først og fremmest anerkender vi den store indsats, som en gruppe frivillige borgere har udført med udarbejdelse af nomineringsdokument og forslag til forvaltningsplan. Det er et grundigt arbejde, som vi har understøttet tilblivelsen af – ikke mindst gennem Historisk Arkiv, hvis arkivar deltog i den indledende del af arbejdet med levering af faglig viden og ved at stille kildemateriale til rådighed for initiativgruppen. 

Museum Amager har endvidere været repræsenteret i verdensarvsrådet og tager positivt imod forslaget om, at en sitemanager for verdensarvsområdet i givet fald kan placeres hos os. En sådan funktion vil passe godt ind i museets igangværende indretning af Havnepakhuset som turistkontor, museumsbutik og besøgscenter.

Det er vores indtryk, at ansøgningsmaterialet er kvalitetssikret fagligt gennem en tæt kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Vi har også noteret, at processen hidtil har haft politisk opbakning, og at der har været enighed i kommunalbestyrelsen om at arbejde videre med idéen om at nominere Dragør som enestående og værdifuld for verdens kulturarv. 

Det helt særlige, integrerede kulturmiljø, som by og havn udgør, findes ikke i samme skala andre steder i Danmark og er bevaret i langt højere grad, end sammenlignelige danske, maritime bysamfund er.

Dragør by og havn rummer utvivlsomt potentialet til at kandidere til optagelse på verdensarvslisten. Byen er takket være en målrettet indsats siden 1930’erne usædvanlig velbevaret, og det er både i selve byen og på havnen muligt at aflæse den lange historie om en søfartsby med internationale relationer. 

Set i et europæisk perspektiv er Dragør enestående med sin beliggenhed ved det vigtige gennemsejlingsfarvand til Østersøen og rummer derfor stof til en historiefortælling, der rækker langt ud over det lokale og nationale. Denne sondring fremhæves i museets udstilling på det nyistandsatte Dragør Museum. 

Kombineret med den efter danske forhold unikke historie om den hollandske kolonisering af Amager i 1500-tallet, som også i væsentlig grad fik indflydelse på Dragør, er byen et glimrende udgangspunkt for forståelsen af den tidlige globalisering i Europa.

I en bygningshistorisk kontekst udgør Dragør by og de historiske bygninger på havnen et kulturmiljø helt uden sidestykke. 

At Dragør så tidligt som i middelalderen spillede en væsentlig rolle i den europæiske samhandel er der desværre næsten ingen spor af over jordoverfladen, men byområdet rummer et stort potentiale til fremtidige, arkæologiske undersøgelser, der kan give denne del af historien en fortjent opmærksomhed. Alene dette perspektiv kalder på, at man også fremover er særlig påpasselig med ikke at afskære muligheden for forskningen i byens tidligste historie. Og det kræver en fortsat og styrket bevaringsindsats.

De nuværende instrumenter, der sikrer bevaringen af byen og dens grundplan, er desværre ikke i alle tilfælde stærke nok. Cirka 75 enkeltbygninger i nomineringsområdet er fredet efter den statslige Lov om bygningsfredning, mens de øvrige alene er omfattet af kommunale bevarende lokalplaner. Begge dele er problematiske at håndhæve effektivt, og ingen af delene er en endegyldig forsikring for, at byens kulturmiljø bevares. Flere huse har eksempelvis netop fået ophævet fredningen, og lokalplanerne kan ændres eller omgås ved dispensationer efter en lokal, politisk beslutning. 

Sikringen af den enestående kulturarvsmæssige helhed, som Dragør by repræsenterer, eksisterer altså ikke i fuldt omfang.

Udpegning af byen og havnen som verdenskulturarv vil i langt højere grad beskytte det samlede kulturmiljø. Den vil kræve en skærpet, lokal indsats og indebærer en nøje overvågning af kulturmiljøets tilstand. 

En udpegning af Dragør som verdenskulturarv vil markant bidrage til at beskytte Dragørs unikke bykerne og havnemiljø for eftertiden.

For vores institutioner (museum, arkiv og turistkontor) er det naturligvis en gave at kunne udføre vores arbejde i et så enestående kulturmiljø, som Dragør by og havn udgør. 

Vi kan hæve os over det rent lokalhistoriske og trække linjer ud i verdenshistorien – selv om formidlingen sker for eksempel på Dragør Museum. 

I vores arbejde er vi naturligvis parate til at understøtte de krav, som en eventuel optagelse på verdensarvslisten vil stille til os.

På Dragør Havn er vi allerede i gang med at modernisere forholdene for turister, ved fra i år at gøre det tidligere havnepakhus til velkomstområde for såvel museumsgæster som besøgende i turistinformationen. Her vil byens gæster kunne starte deres besøg, hvad enten det er på museer eller i byen og oplandet som sådan. Vores uddannelse af guider og besøgsværter er i gang, så deres arbejde fra 2021 får et kvalitetsløft. 

For museerne er det vigtigt at kunne tiltrække gæster med moderne og indbydende udstillinger og formidlingstilbud. Derfor opdateres vores udstillingssteder ligeledes i disse år.

Vi er i konkurrence med kulturelle tilbud i hovedstadsregionen og deler i meget høj grad de samme besøgende, som attraktionerne dér. 

Imidlertid er Dragørs styrke, at vi kan tilbyde noget andet, end hovedstaden. Vores museer har netop ikke ambitioner om at ligne Nationalmuseet eller Louisiana, men om at være en unik Dragør-oplevelse.

Derfor er det vores hensigt, at formidlingen og tilbuddene til byens gæster skal være i klar synergi med den oplevelse, de får ved at gå rundt i den fysiske by. Dermed henvender vi os først og fremmest til den type af gæster, som efterspørger en kvalitativ kulturoplevelse – og i mindre grad til de besøgende, der kun er i Dragør kortvarigt. Vi understøtter med andre ord via vores igangværende moderniseringer af udstillinger, bygninger og formidlingstiltag i byrummet den bestræbelse, der blandt andet ligger i oplægget til en turismestrategi for Dragør Kommune, hvor der lægges vægt på de såkaldte kvalitetsturister og anvises måder til at styre en uønsket og tilfældigt præget turiststrøm.

En udpegning som verdensarvssted vil utvivlsomt medføre en stigning i turismen, hvis man måler i antallet af besøgende, men den vil først og fremmest øge antallet af turister, der efterspørger kulturelle og historiske oplevelser. En udpegning til verdensarvslisten vil være en oplagt mulighed til at øge besøgstallet på museerne og udbrede kendskabet til Dragørs fantastiske historie. 

Det er vores vurdering, at museer og turistfaciliteter vil være i stand til at håndtere den øgede efterspørgsel på kulturoplevelser. En bevidst styring af turisternes adfærd i byen, for eksempel ved at tilbyde dem guidede rundvisninger med personale, som vi stiller til rådighed, og hvor for eksempel et museumsbesøg er en del af tilbuddet (og prisen), giver os mulighed for at tilrettelægge turisternes besøg i byen og sprede dem ud over de mange kulturtilbud i Dragør Kommune – det være sig alt fra museumsbesøg til byvandringer i den gamle by og længere udflugter til Store Magleby, Kongelundsfortet og naturområderne på Sydamager.

Klima- og coronakrise vil formentlig bevirke, at turismen i det hele taget får en anden karakter fremover. Vi kan formentlig regne med, at andelen af danske turister potentielt vil stige på bekostning af de udenlandske. At færre kommer fra pakkerejser og krydstogtskibe, men at flere individuelle rejsende vil udvælge seværdigheder efter et bevidst valg.

Museum Amager arbejder allerede med fremtidsplaner, hvor der er større fokus på Drag-ør Kommunes store potentiale til at kombinere en kulturel og historisk oplevelse med natur- og fritidsaktiviteter. 

Amagermuseet ligger i et velbevaret landbrugssamfund, og på Kongelundsfortet kan historien om Danmark og verden under første verdenskrig og ikke mindst den kolde krig fortælles midt i det skønne Naturpark Amager. 

Udnyttes dette potentiale rigtigt, kan vores gæster som nævnt spredes til flere lokaliteter, så de dels besøger Sydamager i længere tid, dels bliver fordelt over et større område end blot de snævre gader i Dragør gamle by eller de lavloftede museumsbygninger på havnen.

Museum Amager anbefaler med disse ord, at Dragør Kommune arbejder videre med ansøgningen om, at Dragør gamle by og havn optages på verdensarvslisten. 

Vi stiller os naturligvis til rådighed i det videre arbejde og indgår gerne i en dialog om, hvordan vi med vores arbejde og faglighed kan fremme processen.

Med venlig hilsen
Søren Mentz
Museumsleder, ph.d.

Vi har modtaget: Krudthus skal sælges

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens planlagte salg af det gamle krudthus på Bachersmindevej. Læs...

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk