Vi har modtaget:

Varmeplanlægning nu!

Det fremgår af forslaget til kommuneplan, at: »Ny varmeplan for grøn omstilling af varmeforsyningen af boliger i Dragør Kommune forventes udarbejdet i planperioden.« Altså inden for de kommende 12 år. Det kan vi ikke vente på! 

Dragør Kommune er naturgasforsynet område, og gaspriserne stiger lige nu til uanede højder. Og den udvikling vil ikke vende, for EU har netop besluttet at reducere anvendelsen af russisk gas til en tredjedel i løbet af i år. Vi vil se høje gaspriser i fremtiden. Derfor skal vi væk fra naturgassen – jo før jo bedre. 

Som det er nu, kræver Dragør Kommune, at alt nybyggeri pålægges tilslutningspligt til naturgas – også selv om bygherren ønsker vedvarende energi. Det er ikke nødvendigt. Dragør Kommune kan dispensere fra tilslutningspligten, hvis der er en særlig begrundelse. Og den særlige begrundelse kunne jo være, at tilslutningspligten alligevel bortfalder om få måneder. I efteråret 2021 blev der nemlig fremsat lovforslag om, at al tilslutningspligt til naturgas i lokalplaner og tinglyste servitutter bortfalder med virkning fra den 1. juli i år. 

Med virkning fra 1. februar i år er der åbnet en ny pulje på 100 mio. kr. til betaling for afkobling af naturgasfyr fra gasnettet. Regeringen vil rigtig gerne se færre naturgasfyr. Det er led i energiaftalen fra 2020, som omfatter alle Folketingets partier, undtagen Nye Borgerlige.

Det er bare ikke ligegyldigt, hvilke alternativer til naturgassen, som borgerne i Dragør Kommune vælger. Lige nu ser vi et kraftigt stigende forbrug af brænde. På lidt længere sigt er det fristende med individuelle løsninger med varmepumper i alle udformninger. Der er flere tilskudsordninger, som understøtter denne udvikling. 

Luft-til-vand-varmepumper larmer heller ikke så meget, som de har gjort. Men de støjer stadigvæk – og kønne er de ikke! 

Skrækscenariet er, at hele Dragørs gamle by bliver plastret til med varmepumper. Det går bare ikke. Så holder alle partiernes smukke ord om bevaring ikke en meter. Der må findes andre løsninger. Men det haster!

Kollektive løsninger – hvor det er fornuftigt

Kommunalbestyrelsen bør omgående præcisere og fastholde kravet i Lokalplan 25, om at alle energianlæg kræver særskilt godkendelse, og at de ikke må være synlige fra offentligt område (pkt. 9.5). 

Dette vil ikke hindre varmepumper i gårdrummene, men interessen herfor vil blive mindre, hvis forvaltningen samtidig igangsætter en planlægning af en kollektiv løsning for den gamle by (og gerne omkringliggende områder), som illustrerer, hvorledes byen vil kunne forsynes gennem et lokalt fjernvarmenet med varme fra en varmepumpe baseret på varme fra Øresunds vand eller fra fælles jordvarmeboringer. Teknologien findes. 

Tilsvarende løsninger bør undersøges for alle blokcentraler i kommunen, der i dag drives med naturgas. Det kunne for eksempel umiddelbart gælde for Engparken, der i TV-avisen klagede sin nød over de høje gaspriser. Denne omstilling kræver ikke en omfattende varmeplanlægning. Det er bare om at komme i gang.

Varmeplanlægning for kommunens mange parcelhuskvarterer bør ligeledes gå hurtigere. 

Der kommer ikke fjernvarme fra Amagerforbrændingen til Dragør. Vi må klare os med lokale løsninger. 

Nogle steder er bebyggelsen så spredt, at individuelle løsninger vil være det eneste rentable. Andre steder vil det være fornuftigt, at klynger af huse etablerer et lille fælles net forsynet med varme fra vertikal (lodret) jordvarme. 

I det omfang kollektive løsninger giver mening, bør de fremmes. Det er netop dette, der skal belyses i varmeplanlægningen. Der er afsat 300.000 kr. i budgettet for 2022. Det er bare om at komme i gang. 

Inddrag borgerne

Vi har rigtig gode erfaringer med borgerinddragelse i Dragør Kommune – senest med kystsikringsprojekterne. 

Den fremtidige varmeforsyning er lige så stort et projekt. Derfor bør borgerne informeres og inddrages fra første færd, hvor varmeplanlægningen går i gang – inden der sker voldsom skade på den almindelige husstands økonomi og på Dragørs bevaringsværdige bymiljø. 

Det handler blandt andet om at undgå fejlinvesteringer, og om at de økonomiske omkostninger – både kommunale og private – bliver belyst.

Med venlig hilsen
Hanne Wanscher, Jan Engell, Kristine Bak, Søren Paludan, Trine Gotha, Bent Larsen og Ebbe Kyrø
Liste T’s grønne gruppe

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Fjernvarme kontra naturgas

Søren Jakobsen har indsendt et debatindlæg om fjernvarme og naturgas. Læs mere

Vi har modtaget: Åben dialog

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør har i fælleskab indsendt et debatindlæg om lokalpolitik og dialog. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk