Vi har modtaget:

32 klager over bro fordufter

Liste T’s bade- og kajakbroprojekt har siden 2018 udviklet sig til en årelang affære og et koloenormt ressourceforbrug i Dragør Kommunes behandling af sagen om den 30 meter lange bro, der kommer til at nå ud på cirka 30 centimeter vand ved højvande.

Men er det egentlig en fornuftig og økonomisk ansvarlig idé at bruge fem år på placering af en »soppebro« i det åbne kystlandskab ved Vierdiget – en bro, der hverken har funktion som en badebro eller en kajakbro? Det skal Kystdirektoratet nu tage stilling til.

Underkendte klager

Den 12. oktober sidste år meddeler Dragør Kommunes byplanlægger tilladelse til at etablere og omplacere en bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand ud for Vierdiget. 

I klagevejledningen gøres det klart, at: »Afgørelsen kan påklages af ansøger og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.«

Den 9. november 2022 registrerer Dragør Kommune 32 rettidigt modtagne borgerklager over projektet.

Den 2. februar har et flertal i kommunalbestyrelsen, med borgmester Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, underkendt samtlige klager over bro-projektet. Det er åbenbart vigtigt for politikerne at få borgernes protester mod byggeplanerne i Natura 2000-området til at forsvinde hurtigst muligt.

Den 6. februar overleverer kommunen klagerne til videre sagsbehandling i Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriet.

Her på Sydstranden ud for Vierdiget skal der efter planen etableres en bro.
Her på Sydstranden ud for Vierdiget skal der efter planen etableres en bro.

De 32 underkendte borgerklager appellerer i særdeleshed til, at Dragør Kommunes politikere bør værne om biodiversiteten, dyrelivet, plantelivet og det fredede lokal-område ved Vierdiget som helhed.

Borgerne udtrykker bekymring over den belastning af naturområdet, som en bro vil medføre. Det er dog ikke noget, der stemmer overens med de folkevalgtes agenda – derfor underkendes klagerne.

Kystdirektoratets behandling

For 2½ måned siden modtog Kystdirektoratet således borgerklagerne fra Dragør Rådhus.

Ved modtagelsen af klagerne skiftede direktoratet en specialkonsulent i kystzoneforvaltning ud med en fuldmægtig i kystzoneforvaltning – der blev dermed sat en anden sagsbehandler på sagen.

Indledningsvis udtaler den nye sagsbehandler:

»Kystdirektoratet kan oplyse dig om, at vi på nuværende tidspunkt er ved at vurdere, om I som klagere er klageberettiget (…) Når Kystdirektoratet modtager en klage over en kommunal afgørelse, skal det først afklares, om betingelserne for at behandle en klage er opfyldte. Alle har således ikke et retskrav på at få efterprøvet kommunale afgørelser efter bade- og bådebrosbekendtgørelsen.«

Kystdirektoratet forklarer dermed, at det ikke er alle, der har ret til at klage.

Men kan det virkelig være rigtigt, at borgere i Dragør Kommune og flittige brugere af Sydstranden ikke må have en holdning til, om den gældende fredningsbestemmelse skal respekteres eller ej?

Mulighed for at klage

Da Dragør Kommunes byplanlægger offentliggjorde »Tilladelse: Bade- og kajakbro ved Sydstranden (Søndre Strandvej)«, så blev det oplyst, at det var muligt at klage over afgørelsen frem til den 9. november 2022.

Dragør Kommune registrerede 32 rettidigt modtagne borgerklager over broprojektet på skæringsdatoen.

Byplanlæggeren anfører i offentliggørelsen: »Mulighed for at klage. Du kan klage over tilladelsen, hvis du selv har en væsentlig interesse i sagen.«

Det afhænger dermed ikke af ens adresse, etnicitet, køn, politiske overbevisning, religion eller seksuelle orientering, om man har ret til at klage eller ej. Det handler i al sin enkelthed om, hvorvidt man som klagestiller har en »væsentlig interesse i sagen«.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at en klagemulighed ikke er det samme som en nabohøring. Man behøver derfor ikke bo klos op ad Vierdiget-broprojektet for at være »klageberettiget« til et planlagt anlægsprojekt på den fredede sydstrand, der er beliggende i Amager Vildtreservat og Natura 2000-område.

Sagsbehandleren i Kystdirektoratet erklærer, at direktoratet på nuværende tidspunkt er ved at undersøge, om borgernes klager er »indkommet rettidigt« – altså de selvsamme klager, som Drag-ør Kommunes forvaltning har registreret som rettidigt modtagne klager over broprojektet den 9. november 2022. Man klør sig i nakken. Effektiviteten i det offentlige lader meget tilbage at ønske.

Kystdirektoratet har dags dato stadig ikke behandlet borgernes klager.

Mangelfulde nabohøringer

Kommunen har foretaget nabohøringer vedrørende bade- og kajakbroen ved Vierdiget i henholdsvis oktober og november 2020 samt februar og marts 2022.

Høringerne er dog ikke foretaget i overensstemmelse med forskrifterne i Miljøministeriets gældende »Bekendtgørelse om bade- og bådebroer«.

Kommunens byplanlægger har udelukkende foretaget nabohøring af Grundejerforeningen Strandkanten og Grundejerforeningen Vierdiget, der er beliggende i nybyggeriet på den tidligere skolegrund i et lokalområde, hvori otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen gør sig gældende.

Naboerne på Søndre Røsevej er på intet tidspunkt blevet hørt af Dragør Kommune – og mange husejere bor vel at mærke tættere på det planlagte broprojekt, end beboerne på Vierdiget.

Dermed har kommunen ikke foretaget behørig og lovpligtig nabohøring i lokalområdet, hvilket er blevet verificeret af naboer på Søndre Røsevej og to rådgivende jurister.

Flere naboejendomme og grundejerforeninger har skriftligt rettet henvendelse til Dragør Kommune og påtalt, at de som naboer ikke er inddraget og medtænkt i tilstrækkelig grad – men Dragør Kommune ønsker ikke en uddybende dialog omkring dette forhold.

De berørte parter

Under de to høringsperioder i 2020 og 2022 har Dragør Kommune efter eget udsagn fremsendt skriftligt høringsmateriale til Grundejerforeningen Strandkanten og Grundejerforeningen Vierdiget – men grundejerne på Søndre Røsevej er blevet forbigået i begge høringsrunder.

Andre berørte parter er heller ikke blevet gjort bekendt med brosagen, og de har dermed ikke haft mulighed for at fremsætte sine synspunkter og høringssvar over for den offentlige myndighed, Dragør Kommune.

I en lignende sag omhandlende Dragør Kommunes høring vedrørende en 39 meter lang bade- og kajakbro på Sydstranden, ud for »Hundelegepladsen« tæt på boligområdet Kålmarken blev følgende parter hørt af Drag-ør Kommune i oktober og november 2020: Ejendomsforeningen Danmark (har skiftet navn til EjendomDanmark), Fritidshusejernes Landsforening, Grundejerforeningen Kålmarken og Grundejerforeningen Lærkeengen.

Kommunen vurderede også i dette tilfælde, at »badebroen ikke er i strid med fredning af Sydamagers kystlandskab og Natura 2000-bestemmelserne samt de gældende reservatbestemmelser«.

Hvis man skal følge logikken i, hvem der skal adviseres og modtage nabohøring samt skriftligt høringsmateriale fra Dragør Kommune, så burde eksempelvis Søndre Røsevejs grundejere og EjendomDanmark også være blevet hørt angående Vierdiget-broen i 2020 og 2022 – men dette er ikke sket.

Borgerklager fordufter

Kystdirektoratet er gentagne gange blevet gjort bekendt med forholdet om de mangelfulde nabohøringer vedrørende Vierdiget-broen, og det fremgår tillige specifikt af borgernes 32 klager, som direktoratet har modtaget den 6. februar.

Aktindsigt viser, at Kystdirektoratet fortsætter sin sagsbehandling, selvom det modtagne fra kommunen ikke er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Påfaldende nok ønsker direktoratet ikke en opklarende dialog omkring dette forhold.

Det vides ikke, hvorfor Kystdirektoratet fortløbende ignorerer, at formalia ikke er overholdt af Dragør Kommune. Direktoratet burde ikke fortsætte sagsbehandlingen, eftersom den hviler på et juridisk ugyldigt grundlag.

Det virker desværre som om, at kommune og stat samarbejder hen imod at underkende borgernes 32 velmenende og velargumenterede klager, så de forsvinder ud i den blå luft.

Man kan så spørge sig selv, hvorfor det er så vigtigt at få klagerne til at fordufte?

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Vi har modtaget: Vil gåsehold snart være en saga blot?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør mener, at der kan være en ansat i Dragør Kommune, der klagede...

Vi har modtaget: Lukker byrådet Gåserepublikken?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør har skrevet et debatindlæg om krav til den naturpleje, der kan betyde,...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk