Vi har modtaget:

Dragør Skatepark er på vej

Politikerne vil placere Dragør Skatepark ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by.

Projektet er indtil videre blevet sagsbehandlet af Drag-ør Kommune i over to år, men man har endnu ikke konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg.

Projekt i modvind

Formanden for Fredningsnævnet for København har dispenseret fra den gældende fredning i kystområdet, og dermed kan skateparken opføres på Færgevej ved Dragør Ny Havn, Dragør Bådelaug og Dragør Baadeværft. Det er yderst besynderligt, at man har gjort sig besværet med at beskytte og frede områder i Dragør, når kommunalbestyrelsen og Fredningsnævnet gang på gang forsøger at tilsidesætte fredningsbestemmelserne.

I 2021 blev kommunen via de indledende høringssvar gjort bekendt med, at den 750 m² store skatepark blandt andet møder modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

Dragør Skatepark vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer såvel som overnattende lystsejlere. Det kan man ikke komme udenom, uanset hvad man mener om skateprojektet.

Beboerforeningen for Dragør Gamle By støtter som følge heraf ikke en inddragelse af de fredede arealer til skateområde, hvilket Danmarks Naturfredningsforening også opponerer imod i et høringssvar til Dragør Kommune.

En nabokonflikt er etableret, allerede inden initiativtagerne har finansieringen af skateparken på plads.

Skateparken skal opføres i et delvist fredet område ved Dragør Havn.
Skateparken skal opføres i et delvist fredet område ved Dragør Havn.

Bekostelige problemer

I vor nabokommune har der i årevis været gevaldige problemer med den 1.250 m² store Tårnby Skatepark, hvori en gruppe unge har udvist utryghedsskabende adfærd og generet andre unge skatere og beboere ved Tårnby Bypark.

Gennem en årrække har Københavns Politi og Tårnby Kommune modtaget talrige naboklager over larm, ulovligheder og uorden. 

Amager Nærpoliti og SSP Tårnby varetager den ressourcekrævende sag, og i 2022 øgede politiet patruljeringen i området – ved uniformeret såvel som civil rundering i skateparken.

En lignende problemstilling kommer forhåbentlig ikke til at gøre sig gældende på Dragør Havn.

Gratis skate-projekt?

Initiativtagerne til Dragør Skatepark ønsker udelukkende en placering på havnen, og de vil efter eget udsagn finansiere projektet med private midler såsom sponsorater, virksomhedsdonationer og fondsstøtte. 

»Gratis« er som bekendt noget et flertal i kommunalbestyrelsen ynder at høre. Konservative, liste T, Socialdemokratiet og Venstre støtter derfor op om projektet og betegner det som værende »fedt«.

Hermed kan Dragør Kommune fortsætte fortællingen om de »gratis« projekter, der ikke eksisterer i den virkelige verden. 

Vedligeholdelse af banen

Realiteterne er, at initiativtagerne overdrager Dragør Skatepark og ansvaret til Dragør Kommune, i samme moment som skateparken er færdigbygget. 

Dragør Kommune skal selv stå for al fremtidig afhentning af vindblæst affald, rengøring af toiletbygning, udbedring af hærværk, afrensning af graffiti samt løbende vedligeholdelse af ramperne, betonbelægningen og baneanlægget som helhed.

Det er absolut ikke gratis, og det er kommunens årelange sagsbehandling af projekt heller ikke – men det er ikke desto mindre det, man ihærdigt forsøger at bilde skatteborgerne ind.

Projektet er lokalplanspligtigt, og der vil blive anvendt kommunale midler på miljøvurdering, lokalplan og borgerhøring, når disse skal udarbejdes og foretages.

Der vil tillige være udgifter forbundet med en teknisk gennemgang af projektet, som ifølge administrationen skønnes at kunne holdes indenfor driftsbudgettet. Hermed tages tid og midler fra de mange andre forsømte opgaver rundt-omkring i kommunen.

Fredningsnævnet stiller vilkår op om, at: »Dragør Kommune reetablerer arealet som græsareal, hvis aktiviteten i form af skateboard-bane på et senere tidspunkt måtte blive indstillet«. Altså en udgift, som ligeledes påhviler kommunen som grundejer.

Hertil kommer, at Dragør Kommune vederlagsfrit stiller et fredet, kystnært og offentligt tilgængeligt areal til disposition for projektgruppen bag Dragør Skatepark og deres nichesport.

Efter flere års sagsbehandling er der stadigvæk en hel del uklarheder omkring projektet, som Dragør Kommune og initiativtagerne til Dragør Skatepark ikke har styr på: Manglende redegørelse for vedligeholdelse, genetableringsomkostninger, levetid for de valgte materialer og løsning for afvanding. Tekniske snit med beskrivelse af underlag, opbygning af banen samt skateparkens relation til omgivelserne ved Dragør Havn. Redegørelse for støj i anlægsfasen, og støjudsending når baneanlægget er taget i brug. Løsningsforslag til delvis nedgravning af skatebanen samt redegørelse for økonomien i dette fordyrende politiske forslag osv.

Kommunens byplanlægger erkender, at i modsætning til andre kommuner, så arbejder afdelingen Plan, Teknik og Erhverv ikke med »tidsregistrering« af sagsbehandlingen, hvilket betyder, at vi endnu en gang har at gøre med et aktivitetsparkprojekt, der sagsbehandles med åben kommunekasse på ubestemt tid. 

Eksempelvis er projekt »Blushøj spejder- og friluftshus« blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i otte år indtil videre. Der er på intet tidspunkt sat en stopklods for projektet, der skal bygges på fredet grund i det gamle anlæg på Engvej 3. 

Projektlederen har ikke formået at rejse den fornødne finansiering og fondsstøtte, og dermed kan projektet ikke realiseres, men desuagtet sagsbehandler kommunen kontinuerligt. Dette storstilede byggeprojekt er ej heller »gratis« for borgerne.

Løftet om fondsmidler

Dragør Kommunes intensive besparelser og efterslæb på anlægsområdet er gemt langt væk i baghovedet på et flertal af lokalpolitikere, der atter lader sig dupere af løftet om eventuelle fondsmidler.

Nøjagtig det samme skete i sagerne om aktivitetsparkerne Copenhagen White Water Park, Danmarks største Outdoorcenter, Hollænderparken, Aktivitetspark og boligkvarter på Engvej samt Afgangshallen.

Den politiske og forvaltningsmæssige fornuft sættes atter ud af spil på Dragør Rådhus. Der er meget få ting i denne verden, som er gratis – men der kommer med garanti en verdslig regning til Dragør Kommune før, under og efter skateparkens opførelse.

Foreningen for Dragør Skatepark vurderede i 2021, at hele skateparken kunne opføres på to til tre måneder for 1.350.000 kr. Nu er den 750 m² store skatepark blevet reduceret til 645 m² og koster 1.300.000 kr.

Et kig i krystalkuglen

Projektgruppen bag skateparken har stadig ikke dokumenteret fuld finansiering af projektet over for Dragør Kommune, hvilket er afgørende for, om kommunen igangsætter lokalplanlægningen eller ej. Der er altså stadigvæk et stykke vej, førend kommunen kan gå videre med lokalplanprocessen og det påståede gratis projekt.

Interessant bliver det dog at se, om den private aktør formår at rejse fondsmidler til aktivitetsanlægget, der umiddelbart ikke har rygstød fra naboerne i den gamle by.

Det er som bekendt meget svært at rejse fondsmidler til projekter, der ikke nyder lokal opbakning.

Dragør Skatepark er på vej, men det bliver utvivlsomt en lang og bumpet vej for alle involverede parter.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Sydstrandsprojektet – en underlig fisk

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om Sydstrandsprojektet. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk