Drag­ør Baadevæfts nye haller, som Ole Storgaard kalder »Den Sorte Firkant«.
Drag­ør Baadevæfts nye haller, som Ole Storgaard kalder »Den Sorte Firkant«.
Vi har modtaget:

»Den Sorte Firkant«

Baadeværftets haller på Dragør Havn

Uddrag af kommuneplans-tillæg 12: »Den oprindelige historiske bebyggelse på den gamle havns område skal bevares. Nye byggerier og anlæg skal tilpasses den historiske arkitektur på havnen og tilføre arkitektonisk kvalitet, gerne i et nutidigt formsprog. Der lægges vægt på et oplevelsesrigt maritimt udtryk, hvor de historiske ikke domineres og hvor der opnås variation og harmoni i området. [...] Det østlige byggefelt forbeholdes til havnerelaterede erhvervsformål, der stiller krav til større volumen (bådeværft, udstilling o.l.). Større haller kan indpasses, men bør omkranses af mindre bygningsenheder, tilpasset dimensionerne for havnens nuværende byggeri og byggeri i det vestlige byggefelt. Der bør tillades en byggehøjde op til 8,5 m«.

Uddraget er en del af det regelsæt, der gælder for ny bebyggelse i Dragør Havn. 

Bemærk, at nye byggerier skal tilpasses den historiske arkitektur på havnen og tilføre arkitektonisk kvalitet. 

Kommunalbestyrelsen har læst denne tekst – det har dens forvaltning ligeledes – de har selv skrevet den!

Alligevel godkender man et projekt til gennemførelse, som ikke indeholder nogen af de kvaliteter, som, kommuneplanen ønsker, skal sikres!

»Den Sorte Firkant« ligger så langt fra havnens historiske arkitektur, man kan forestille sig, og den rummer ikke antydningen af arkitektonisk kvalitet.

Det var kommunalbestyrelsens opgave at garantere, at disse kvaliteter blev tilgodeset.

Uddrag af Lokalplan 70: »Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet plan. Langs delområdets afgrænsning mod syd, vest og nord skal bebyggelsen fremtræde opdelt i mindre bygningsenheder.«

Det er TænkeTankens gennemarbejdede projekt, der ligger til grund for både kommuneplantillægget og Lokalplan 70. 

Da TænkeTanken i 2018 erfarede, at kommunalbestyrelsen havde i sinde at indstille et underlødigt projekt til opførelse i havnen, nedlagde vi TænkeTanken i protest – samtidig med, at vi fremkom med løsninger på, hvorledes værftets planer kunne tilgodeses og stadig overholde kommuneplanen og Lokalplan 70. 

Alle indsigelser imod kommunalbestyrelsens beslutning blev imidlertid tilsidesat. 

Dobbelthallen ligger som et fremmedlegeme i havnen – opført med proportionsforvrængning i en helt anden målestok, end det miljø den skulle være en del af.

Den ene hal rummer en indskudt etage med syv (!) kontorer, personalerum, toiletter og et værksted. 

Etagen under den indskudte etage og selve den indskudte etage udgør tilsammen 350 m² og rummer funktioner, der udmærket kan indrettes i etetageshuse, og udgør et areal, der næsten svarer til den ene af de to haller, der er opført. 

Med en lille smule kreativitet kunne værftet udformes som en værftshal omgivet af mindre etetagesbygninger. Metamoforisk som en hønemor omgivet af sine kyllinger.Og så havde værftet ikke været i strid med Lokalplan 70!

Uddrag af Planloven: »Efter at kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan endeligt og offentliggjort den, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge §18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. [...] Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke ændrer den karakter af det område, lokalplanen tilstræber. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan«.

Men andre ord skal der ved væsentlige afvigelser gennemføres en ny lokalplanprocedure, hvor borgernes synspunkter inddrages. 

Havde Dragør Kommunalbestyrelse fulgt lovgivningen, havde »Den Sorte Firkant« ikke ligget der, hvor den ligger i dag.

Det er Dragør Kommunalbestyrelse, der ved sin godkendelse af projektet Dragør Baadeværft er ansvarlig for »Den Sorte Firkant«, idet kommunalbestyrelsen har foretaget en omgåelse af reglerne i Dragørs kommuneplan, i Lokalplan70 og i Planloven.

For en del år siden blev Holtes byråd dømt til at betale for nedrivningen af en boligbebyggelse, der var opført i strid med lokalplanen.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Havnen er for os alle

Politikere og bestyrelsesmedlemmer i liste T har i fællesskab indsendt et debatindlæg om kommunens dispensation til værftet.

Vi har modtaget: Ny værftshal på Dragør Havn

Pia Krönlein, Eliana Odorico og Mari-Anne Gall har indsendt et indlæg om udbygning af værftet til Dragør Nyt.

Vi har modtaget: Klima, biodiversitet og lokalplaner

Helle Barth (V), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget har skrevet et debatindlæg om temaerne på udvalgets seneste møde....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk