Vi har modtaget:

Konstitueringsaftalen

Endnu en gang tusind tak til de mange borgere, der stemte på Konservative tirsdag den 16. november og gav os seks mandater og dermed borgmesterposten. Vi vil gøre os umage og gå til opgaven med omhu og ydmyghed. Her 14 dage efter valget er vi klar til at trække i arbejdstøjet og vil gerne sætte nogle ord på konstitueringsaftalen.

Seks dages drøftelser

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til Socialdemokratiet og Venstre for seriøse og konstruktive drøftelser og for den endelige aftale om konstituering i de næste fire år.

Fra Konservative var det afgørende, at vi i konstitueringsforhandlingen startede med at drøfte politik og styring af kommunen. For kunne vi ikke blive enige om retningen og indsatserne, ville en konstituering ikke føre noget godt med sig for Dragør.

Derfor valgte vi at bruge den fornødne tid, før vi underskrev en endelig konstituering, og vi har udarbejdet et politisk grundlag for de kommende fire år, som, tror vi, vil være til gavn for Dragør. Aftalen kan læses på kommunens hjemmeside, og nedenfor vil vi fremhæve nogle af punkterne.

Økonomi

Den økonomiske politik er styrket ved, at kravet til kassebeholdning er steget til 50 mio. kr. Samtidig er alle enige om, at der ikke gives tillægsbevillinger, uden at der findes finansiering af dem inden for det samlede budget.

Ligeledes ønsker vi belyst, om vi kan indføre flerårige budgetter, så de decentrale ledere vil opleve mere ro i deres egen budgetstyring og planlægning – og ikke løbende udsættes for besparelser.

Børn og unge

Den vedtagne politik på henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet fortsættes, og det er vigtigt for os, at skoler og institutioner får friere rammer til at styre deres egen hverdag.

Vi vil have en styrket indsats på at tiltrække pædagoger til Drag-ør, og vi ønsker at igangsætte en proces om, at de unge i Dragør selv er med til at prioritere, hvordan vi som kommune laver gode tilbud til unge.

Ældreområdet

Vi har en stor opgave foran os. Antallet af ældre bliver større i årene fremover, og vi skal levere en god ældreomsorg. Det betyder, at vi skal sikre, at det ledelsesmæssige fokus og de værdier, der skal præge ældreomsorgen, skal være i fokus, men vi skal også sikre, at pengene bruges bedst muligt på området, og eventuelt tilføre flere midler, hvis det bliver nødvendigt.

På Enggården, som fremadrettet skal være et plejehjem og ikke et omsorgscenter, starter vi med at lade de ældre, medarbejdere og pårørende skabe et nyt grundlag for det gode liv som ældre.

Vi får på hele ældreområdet vurderet. Vi får undersøgt, om vores visitationspraksis og sammensætning af hjælp er hensigtsmæssig, eller om der er behov for ændringer, og derudover ønsker vi at ændre på planlægningen, så man som ældre har færrest mulige skift af personaler, der kommer i ens hjem.

Kystsikring og havn

Hele kommunalbestyrelsen er enige om, at kystsikringen skal prioriteres.

Den vedtagne plan, der sætter en overordnet ramme for kystsikringen, fortsætter. Men som noget nyt er det vedtaget, at de alternative forslag skal belyses, og at de interessenter, som har en særlig interesse, skal medinddrages i den videre dialog.

Dermed sikrer vi, at Nordstrandens Digelaug, Søvangs Grundejerforening og borgerne på Sydvestpynten sammen med administrationen kan være med til at belyse muligheder og ønsker, der fremlægges til politisk godkendelse.

Havnens udvikling fortsættes med etape 1, der handler om at øge vanddybden i den nye havn. Øvrige og tidligere vedtagne tiltag stoppes, indtil en endelig plan for kystsikring vedtages. Det er vigtigt for alle, at vi ikke bruger midler på tiltag, som efterfølgende skal laves om. Endelig ønsker vi indført et brugerråd eller bestyrelse, og at havnens økonomi udskilles som selvstændigt område.

Byggesager, teknisk område og klima

Byggesagsbehandlingen er i fremdrift – men stadig udfordret i forhold til ressourcer. Vi har besluttet, at vi en gang for alle skal have lavet en langsigtet plan for løsning af problemet. Samtidig har vi et fokus på, at det tekniske område i kommunen skal prioriteres og have arbejdsro, så de kan komme i mål med de store opgaver, de har.

Vi har samtidig indskrevet, at der skal være en indsats for klimaet i Dragør. Ikke store vidtløftige klimaplaner, men en plan, der kan gennemføres, og som medvirker til, at vi i Dragør iværksætter ting, der kan realiseres, og som medvirker til at gøre en forskel.

Engvej og UNESCO

Både engvejsarealet og UNESCO er sager, der fyldte meget i valgkampen. Der er et flertal i konstitueringspartierne, der ønsker, at sagen om UNESCO stoppes, og som er enige om at vedtage dette.

Boligudviklingen på Engvej kunne der ikke opnås enig-hed om mellem parterne, hvorfor alle partier er frit stillet i denne sag. Konservative vil fortsat arbejde imod en boligudvikling på Engvej i denne valgperiode.

Erhverv

Sammen med erhvervslivet i Dragør skal vi have lavet en erhvervspolitik. Vi ønsker, at det skal være let at være erhvervsdrivende i Dragør, og derfor er det vigtigt for os, at vi laver politikken sammen med erhvervslivet.

Samtidig vil vi gerne være på forkant med en mulig kommende udvikling af erhvervsarealerne på Nordstranden mod lufthavnen.

Foreningsliv og kultur

Foreningslivet i Dragør er meget vigtig, hvad enten det er idræt for børn eller voksne, kulturelle foreninger eller frivilligt socialt arbejde.

Foreningslivet knytter os sammen, binder bånd – og gør hver dag en forskel for andre. Derfor vælger vi også at prioritere området og starter med at give tennisklubben bedre udviklingsmuligheder ved en langsigtet lejeaftale, samtidig med at vi genoptager sagen om arealdisponering ved Hollænderhallen, så de får mulighed for, over tid, at etablere ny kunstgræsbane.

11 ud af 15 mandater er gået sammen om en fælles retning for de næste fire år. Konservative vil sammen med Socialdemokratiet og Venstre holde fokus på at invitere Sydamagerlisten og liste T med i de politiske drøftelser – og gerne kommende beslutninger.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe
Den Konservative gruppe 2022–2025

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk