Vi har modtaget:

Kystsikring af Amager

Kommentarer til DR-nyhederne 30. november og 10. december

En kæmpe ø ud for København, med skov og strand – et projekt under udarbejdelse. Et flot forslag – visionært og med tro på fremtiden. 

Ud over kystsikring er det et forslag, som vil tilføre Københavns borgere et kystnært rekreativt område, til gavn og nytte for de kommende generationer. Med en kystnær tålelig beplantning vil det desuden blive til et refugium for fuglefaunaen. 

Det var en fornøjelse at læse denne korte beskrivelse og at fornemme begejstringen bag forslaget. 

Ligeledes artiklen fra den 10. december, der fortæller, at der er afsat 350 mio. kr. til kystsikring i finansloven. 

(Artiklerne kan findes på dr.dk – under overskrifterne »Kæmpe ø ud for København har vokseværk: Skov og strand skal sikre mod stormflod i fremtiden« samt »Pas på kysten: 350 millioner kroner skal dæmme op for oversvømmelse« – red.).

Omkostning ved stormflod

Kystdirektoratets har udarbejdet en oversigt over områder og kyststrækninger i Danmark, som kræver bedre beskyttelse mod oversvømmelse. En godt gennemarbejdet oversigt.

Sikring mod oversvømmelse af udsatte landområder langs Danmarks kyster, samt finansieringen heraf, er i dag overladt til de enkelte kommuner. Det er et problem for den lille kommune med de få borgere, der har en lang kyststrækning. Dels i forhold til at blive enige om og beslutte hvorledes der skal kystsikres, samt i forhold til at finde ud af hvordan det skal finansieres. Derfor er sådanne kommuner i en situation, hvor det vælges at prioritere delstrækninger af kysten. 

Dertil kommer hensyntagen til Natura 2000-bestemmelserne, som er gældende på visse kyststrækninger i Danmark. Disse bestemmelser og regler bør ikke være til hindring for at planlægge og udføre en visionær og samfundsnyttig kystsikring på kyststrækninger, hvor der desuden er mulighed for at forbedre vilkårene for fugle- og plantelivet.

Som eksempel kan henvises til tidligere udførte kystsikringer i Københavns nærområde – f.eks. langs Amagers vestkyst (udført i 1940’erne), Køge Bugt nord (udført i 1980’erne) samt Amagers østkyst (udført i ca. 2005). Alle er kystsikringsprojekter, der samtidig er blevet til gavn for fugle- og plantelivet, Dertil har det givet rekreative områder for borgerne.

En opfordring til Miljøministeriet: Kystdirektoratet bør få mere autoritet. Der skal samarbejdes med Naturstyrelsen ved kystsikringsprojekter – især langs kyststrækninger, hvor Natura 2000-regler er gældende. Dette kan give den optimale, visionære og fremtidssikrede kystsikring, set ud fra nationaløkonomisk synspunkt samt med hensyntagen til vilkårene for plante- og fuglelivet. Dertil bør der gives autoritet og myndighed til at foreslå eller forhandle finansiering med nationale midler.

Studietur

Hvordan har de løst problemet i Holland og Belgien?

Landområdet Nederlandene er et lavtliggende område med lange kyststrækninger ud mod Vesterhavet. Der er der mere end 1.000-års erfaring i kystsikring, inddæmning og indvinding af arealer til gavn for samfundet samt med finansieringen af sådanne projekter. 

Det vil være til gavn og nytte at arrangere en studietur dertil for de politisk ansvarlige på området for kystsikring.

Med venlig hilsen
Verner F. Stigsen

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Diger i Dragør

Søren Hvalsø, bestyrelsesmedlem i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, har indsendt et debatindlæg om kystbeskyttelse. Læs mere

Vi har modtaget: Kystsikring

Lisbeth Dam Larsen (A), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, har indsendt et debatindlæg om kystsikring af kysten fra...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk