Det sydlige Amager.
Det sydlige Amager.

Vi har modtaget:

Kystsikring

Status ved årsskiftet 2020–2021

Her ved årsskiftet vil undertegnede som borger i Dragør Kommune atter komme med synspunkter samt kommentarer til et aktuelt og interessant emne, nemlig kystsikring.

Tre dygtige og engagerede arkitekthold har i løbet af 2020 udarbejdet og fremlagt forslag til kystsikring af den sydlige del af øen Amager – den del, som er beliggende i Dragør Kommune. 

Disse forslag blev i november måned kommunikeret ud til borgerne. Efterfølgende er der desuden udarbejdet et separat, alternativt forslag for en delstrækning af Sydkysten ud for søvangområdet, finansieret af områdets grundejerforening. 

Alle disse forslag vil nu i år blive vurderet og bedømt, hvorefter der vil ske udvælgelse, eventuel sammensætning af delforslag med videre bearbejdning, inden bedømmelse og udvælgelse af kystsikringen på de enkelte delafsnit overlades til bedømmelseskomitéen. Dette er planlagt at blive afviklet i løbet af foråret 2021.

Kortfattede kommentarer 

Der er fremsynede, flotte og visionære forslag for kystsikringen af Dragør Havn samt byens nære områder.

For de forslag, som vedrører den sydvendte kyststrækning fra kommunegrænsen til Tårnby samt gennem Kongelundsskoven og videre frem langs kysten til Dragør Fort, er det åbenbare indtryk, at forslagene er midlertidige. Det er udmærkede og flotte forslag med en varieret forstrand til rekreative formål, men set fra kystsikringsmæssigt synspunkt er de kortsigtede og vil med tiden, det vil sige senere, kræve en bearbejdning, udvidelse eller forhøjelse for at sikre mod den forventede klimabetingede havniveaustigning og mod den på et eller andet tidspunkt forventede stormflodssituation med ekstreme højvandstilstande.

Der bør i kommunens plan- og teknikafdeling – samt eventuel i bedømmelseskomitéen (hvor også Naturstyrelsen bør være repræsenteret) – inden bedømmelsen afsættes tid til en uvildig debat, diskussion og vurdering af, hvad det er, der er til hindring for, at der langs Amagers sydkyst udføres en kystsikring, som er visionær, langfristet og endelig dertil med mulighed for indvinding af kystnær habitatområder til gavn for fuglefaunaen samt en kystnær plantefauna. Desuden med mulighed for at tilføje rekreative områder for de kommende generationer af hovedstadsområdets borgere. Dette tilsvarende de allerede udførte kystsikringer af øen Amagers øvrige kyststrækninger.

Herved bør der reflekteres og tænkes tre til fire generationer tilbage i tiden, på den fremsynede og visionære tankegang, der stod bag planlægning og udførelse af kystsikringen og inddæmningen af for eksempel den vestlige del af øen Amager. Dette blev planlagt samt udført i perioden 1935–45! Endvidere henvises til Køge Bugt Nord-kystsikringen udført i 1980’erne. Ligeledes en visionær beslutning som er blevet til gavn for naturen og har skabt rekreative arealer for borgerne i området.

Der bør tænkes og planlægges ligeledes visionært og fremsynet nu, når den sidste del af øen Amager skal kystsikres.

Forslag

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen samt Realdania kunne nu, inden bedømmelsesarbejdet, i samarbejde udarbejde et overordnet, uvildigt og upartisk studie med forslag og skitse på en fremsynet og visionær kystsikring af denne sidste del af øen Amager. Den bør udføres med samme fremsynede og visionære overvejelser og tankegang, som herskede for nu snart 100 år siden, da Vestamagers kystsikring/inddæmningen blev besluttet, samt ved Køge Bugt Nord og Amager Østs kystsikringen i de seneste årtier. 

Derefter kunne der af de samme firmaer, som nu har arbejdet et år på kystsikringsopgaven, indhentes en grov vurdering af omkostningerne for et sådant projekt. Det kunne være interessant for alle parter at blive informeret om, hvad der kan forventes i fremtiden for de kommende generationer i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen
Verner Fugl Stigsen

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Diger i Dragør

Søren Hvalsø, bestyrelsesmedlem i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, har indsendt et debatindlæg om kystbeskyttelse. Læs mere

Vi har modtaget: Kystsikring

Lisbeth Dam Larsen (A), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, har indsendt et debatindlæg om kystsikring af kysten fra...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk