Vi har modtaget:

Renovationsplanen udvikler sig

Det er blevet politisk bestemt, at borgerne i Dragør Kommune skal sortere deres affald i tre nye affaldsbeholdere, som er opdelt i syv rum.

For 18 måneder siden vedtog Dragør Kommune, sammen med de andre fire kommuner i Amager Resoursecenter (ARC), at bygge et fuldautomatisk sorteringsanlæg med robotter til at sortere alt affald. 

Borgernes samlede affald dumpes ind i den ene ende. Efter automatisk transport igennem anlægget ville robotter have sorteret alt genbrugbart fra, inden restmassen – det ukurante affald – endte i forbrændingen. 

Beløbet til etablering af anlægget til cirka 150 mio. kr. var frigivet. Heldigvis var kontrakterne ikke underskrevet, da miljøministeren meddelte, at al sortering fremover skulle ske ved, at borgerne selv fordelte deres affald i 10 dele.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. juni, at forvaltningen inden udgangen af september måned skulle fremlægge en implementeringsplan samt en kommunikationsplan, der skal klarlægge den kommende proces for den nye affaldsordning. 

Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet et forslag til plan for implementering af den nye ordning sammen med en kommunikationsplan.

De nye planer

Implementeringsplanen viser, at den nye affaldsordning kan opstartes i 2022 i fire etaper:

Først almindelige villaer (marts 2022), så etageejendomme, tæt-lav-bebyggelse, rækkehuse og havekolonier, herefter offentlige institutioner og private virksomheder og til sidst Dragørs gamle bydel.

Implementeringsplanen uddyber de enkelte etaper og de processer, der ligger forud for implementeringen. Dertil beskrives de politiske beslutninger, der skal tages i form af et nyt regulativ og udarbejdelse af en ny affaldsplan.

Med implementeringsplanen følger også en plan for kommunikationen til borgerne, hvor det klart nævnes: Denne plan følger fire faser og beskriver de tiltag, der tages i brug for at sikre, at borgerne bliver informeret om den nye ordning og er klar til at sortere deres affald. Dette indbefatter bl.a. afholdelse af borgermøde, opsætning af nye beholdere til skue for borgerne og udarbejdelse af solidt kommunikationsmateriale heraf bl.a. en sorteringsvejledning.

Forbedret glasgenbrug

Alle husstande vil også modtage en boks til farligt affald. 

Ordningen for glas vil fortsætte, som den plejer, hvor borgerne har mulighed for at aflevere deres glas i de 32 opstillede kuber, der er at finde rundt om i kommunen. Dog vil denne ordning blive udbygget med flere og bedre kuber samt en ordning for glas ved fælles affaldsøer.

Ovenstående ordning vil som udgangspunkt blive implementeret ved alle almindelige villaer. 

Ved bebyggelser, hvor tre affaldsbeholdere ved hver husstand ikke kan lade sig gøre – det være sig rækkehuse, tæt og lav bebyggelse samt etageejendomme, vil der i stedet for blive etableret fælles affaldsøer eller kombinationsordninger, hvor for eksempel rest- og madaffald er en privat beholder, mens de resterende fraktioner afleveres ved fælles affaldsøer. 

Etableringen af de fælles affaldsøer samt kombinations-ordningerne vil ske i tæt dialog med de forskellige grundejerforeninger, ejerforeninger eller boligselskaber. 

Med den politiske beslutning for den nye affaldsordning er der også kommet et nyt afstandskrav fra beholder til matriklens skel på 10 meter.

Robotter

Udviklingen bliver spændende at følge, men for os teknisk interesserede borgere virker det ret molboagtigt, at man fra regeringens side ikke har indtænkt moderne teknik – herunder robotter – ind i opgaven.

Affaldsområdet er et såkaldt »hvil i sig selv-område« – dvs. at indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Forvaltningen udarbejder nu et revideret budget for 2022, som forelægges By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen i oktober, med henblik på at takster kan opkræves på skattebilletten for 2022. 

Den nye pris er under beregning og kendes derfor endnu ikke. Men at det bliver dyrere, end i dag, er der enighed om.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Stor opbakning til valgplakater

Tradition sejrer over grønt forslag i Dragør Kommune Læs mere

Et vigtigt valg

Et stærkt Danmark i et sikkert Europa Læs mere

EU svigter i migrantkrisen – igen

EU's manglende handling blottet igen i ny migrantkrise Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk