Vi har modtaget:

Ældreboliger nedlægges

Der nedlægges 45 ældreboliger i Wiedergården

Tirsdag den 19. marts modtog jeg et brev fra borgmester Kenneth Gøtterup, som svar på mit materiale vedrørende Wiedergården og anvisningsret, bragt i Dragør Nyt den 7. februar (læs indlægget her, red.) under overskriften »Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger«. 

Borgmesteren skriver: »I 2015 antog kommunen, at boligerne var opført som ældre-boliger, og at registreringen i Landsbyggefonden som ældreegnede familieboliger var forkert. Det har siden vist sig, at kommunens antagelser var forkert. Konklusionen på undersøgelserne er, at boligerne i Wiedergården ikke er opført som ældreboliger, men som ældreegnede familieboliger, og at registreringen i Landsbyggefonden derfor er korrekt. Anvisningsretten til boliger, som er opført (og registreret i Landsbyggefonden) som ældreboliger, kan ikke opsiges, men det samme gør sig ikke gældende for familieboliger. På den baggrund må kommunen umiddelbart acceptere, at der er sket en opsigelse af anvisningsretten.« 

Der er ingen yderligere forklaring på, hvorfor kommunen accepterer, at der sker en opsigelse af anvisningsretten, hvilket betyder, at borgere i Dragør stort set bliver udelukket fra at kunne få en ældrebolig, og at et bosted med udviklingshandicappede relativt hurtigt må lukke. 

Men sagen er ikke så enkel, som borgmesteren gør den til. 

I 1982 købte Dragør Kommune Wieders væverier med henblik på anvendelse af området til ældreformål, og i Drag-ør kommuneplan, som blev vedtaget i november 1983, blev arealet udlagt hertil. 

På baggrund af behovet for flere ældreboliger m.m. i kommunen iværksatte socialudvalget i 1984 en samlet planlægning af pensionistområdet. En udbygningsplan herfor, der peger på Wieders væverier og Enggården som hovedcentre for foranstaltninger for pensionister, blev godkendt af kommunalbestyrelsen i september 1985, og der blev i den forbindelse fastlagt en nærmere procedure for den videre planlægning og realisering af ældrebyggeri m.v. på Wieders væverier. 

Det blev også fastlagt, at Boligselskabet Strandparken skulle stå som bygherre for byggeriet, og at boliger i området skulle opføres som almennyttige boliger. 

En gennemlæsning af Lokalplan 23 området for »Wieders væverier« lader vist de færreste i tvivl om formålet med først erhvervelsen af »Wieders væverier« og senere udlæggelse og anvendelse af området. Eksempelvis kan læses på side 19, punkt 3.01 under områdets anvendelse: 

»Delområde 1: Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til ældreformål (ældreboliger, døgnplejecentral, daghjem og andre servicefunktioner for ældre) samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Uanset ovenstående skal det være muligt i området at indpasse et mindre antal almindelige familieboliger samt sådanne fællesanlæg, der efter kommunalbestyrelsens skøn hensigtsmæssigt kan indpasses.« 

At Strandparken Afd. 9 Wiedergården må være fejlregistreret fremgår vist tydeligt af ovenstående. 

Hvis byggeriet var tænkt opført som almene familieboliger, så havde man fra kommunalbestyrelsens side ikke haft behov for at gøre sig så store anstrengelser for at gøre det muligt at indpasse et mindre antal familieboliger. (se tillæg nr. 1 til Dragør Kommuneplan 1982–1992, bilag A i lokalplanen). 

I øvrigt er det bygherren, altså Boligselskabet Strandparken, som registrerer byggeriet i Landsbyggefonden, der er en interesseorganisation for de almene boligselskaber. Men under alle omstændigheder må man ikke spekulere i en fejl. 

Borgmester Kenneth Gøtterup skylder Dragørs borgere en uddybende forklaring på, hvorfor forvaltningen, der i 2015 efter en grundig sagsbehandling konkluderede, at boligerne i Wiedergården var fejlregistreret, nu pludselig i 2024 mener det stik modsatte; at registreringen er korrekt, og at der som følge heraf skal nedlægges 45 ældreboliger i kommunen. 

Lokalplan 23 for området ved »Wieders væverier«, udarbejdet i Plan og Byggeafdelingen, er ikke blevet ændret i den mellemliggende periode. 

Med venlig hilsen
Hardy Bengtsen
Wiedergården 19
tidl. bestyrelsesmedlem i Afd. 9 Wiedergården

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk