Vi har modtaget:

Budgetaftale

Det kommunale budget – fra et socialdemokratisk perspektiv

I lighed med mange andre kommuner har der været behov for at gennemføre besparelser og tilpasninger i det kommunale budget for 2023.

Vores plan har været at skabe en fortsat langsigtet robust økonomi i Dragør. Det betyder dels et råderum for anlæg – herunder at sikre tilstrækkeligt vedligehold af kommunale bygninger og veje – samt at have en kassebeholdning, der kan stå imod udefrakommende udgifter, uden at der i årets løb er behov for budgetrevision i større omfang.

På baggrund af konstitueringsaftalen og den økonomiske politik har der været følgende pejlemærker for budgetforliget:

  • Et årligt overskud på den strukturelle balance på mindst 60 mio. kr.
  • En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. inden udgangen af valg-perioden.
  • En løbende budgetoverholdelse med hurtig opfølgning.
  • Et merforbrug dækkes inden for området eller centerområdet.

Budgetforliget viser en ansvarlig tilgang til den kommunale økonomi, herunder til opgaver og servicetilbud. 

Det har været nødvendigt at foretage prioriteringer, og det har været en meget vanskelig opgave. Det betyder, at der vil blive foretaget tilpasninger og justeringer flere steder i kommunen, samt at der skal være færre medarbejdere fremover.

Det er vigtigt at understrege, at trods de udfordringer, der har været, bruger vi til fulde i dette budget det beløb, vi kan og må inden for den ramme, som Regeringen og Kommunernes Landsforening har sat for Dragør. Det betyder, at vi bruger den såkaldte serviceramme på godt 737 mio. kr. i 2023. Det sker samtidig med, at vi fastholder en solid kassebeholdning samt en stigning i den strukturelle balance.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at budgetforliget også bærer præg af krigen i Ukraine og deraf følgende store stigninger i prisen på energi og den stigende inflation, der ligeledes påvirker den kommunale økonomi.

Socialdemokratiet i Drag-ør har også i år været med til at tage ansvar for det kommunale budget for 2023. Det har været en svær opgave. Vi erkender, at det har været nødvendigt at bremse op økonomisk og foretage nogle upopulære beslutninger.

Flere plejehjemspladser

Vi har sikret, at der fortsat er plads til en relevant hjemme-pleje. Vi ønsker, at hjemmeplejen i samarbejde med borgeren drøfter forventningerne til indhold og varighed af hjælpen. At hjemmeplejen får mulighed for at yde en tværfaglig indsats i den periode, borgeren har behov for hjælp. Også borgere med varigt behov for hjælp skal være trygge ved den støtte, der ydes.

Vi har sikret, at vi forhåbentlig i de første måneder af 2023 kan have omdannet fem midlertidige plejehjemspladser til plejehjemsboliger, så vi kan lade vores mest sårbare borgere blive boende i vante omgivelser i Dragør.

Vi har sikret, at der sættes gang i en plan om ombygning og udvidelse af Enggården, så vi fremadrettet også kan huse det antal borgere, som har brug for en bolig på Enggården – som også skal rumme hjemmeplejen.

Skoleområdet

Vi har sikret, at vi får fokus på strukturen for skoleområdet, ikke mindst med henblik på det specialiserede børneområde.

Vi ønsker at afdække mulighederne for at oprette og samtænke et lokalt undervisningstilbud, således at så mange børn som muligt kan blive i nærmiljøet. 

Hvis dette tilbud ikke længere tilgodeser det enkelte barns behov, skal vi være beredte på at give det korrekte tilbud – enten lokalt eller ved anden egnet placering, hvis dette er optimalt for barnets læring og udvikling.

Forudsætningen for løsning af denne opgave er, at det finder sted i et tæt samarbejde med skoleledelser, medarbejdere, bestyrelser og forvaltning.

Omstrukturering

Der var været flere, endog meget vanskelige beslutninger. Her skal nævnes tilpasning og etablering af både et nyt børnetilbud og nyt ungetilbud. 

Vi anerkender til fulde det store og vigtige arbejde, der udføres i ungdomsskolen og i Klub Dragør. Vi må se i øjnene, at vi i en årrække ikke grundigt nok har set på, om vi brugte de kommunale kroner på den bedste måde. Det betyder, at vi på baggrund af en analyse, der er udarbejdet forud for budgetforhandlinger, kan konstatere, at vi bruger flere penge end andre sammenlignelige kommuner på dette område. 

Vi forventer, at denne omstrukturering sker i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med alle involverede parter, så der i løbet af de kommende måneder vil blive forelagt flere forslag til politisk behandling, inden politikerne træffer en endelig beslutning om den kommende struktur.

På biblioteksområdet har vi konstateret, at der er behov for, at vi samler de nuværende to lokationer til en lokation. 

Dette bliver i første omgang i Sadolins Hus, men samtidig er vi optaget af, at der skal skabes en ny ramme for biblioteksdrift – herunder at sikre tidssvarende vilkår og lige muligheder for alle borgere. Dette skal i et kommende tilbud være med de rette adgangsforhold for borgere med handicap, så de uhindret kan benytte alle bibliotekets funktioner. Herudover skal der skabes en god og tryg arbejdsplads for medarbejderne, så borgerne fortsat oplever et højt serviceniveau.

Det har desuden været nødvendigt at se på Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer. 

Politisk skal der komme en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de tilstedeværende ressourcer efter en besparelse har fundet sted. Det er tanken, at blandt andet det politisk godkendte adgangssystem for foreninger og klubber kan anvendes optimalt uden brug af Hollænderhallens personale.

Som det fremgår af teksten for Budgetforlig 2023–2026, har det ikke været nogen let proces. 

Vi har valgt at være med, fordi vi trods alt kan se vores aftryk på budgetforliget.

Vi siger tak til De Konservative og til Venstre for, at vi kom i mål.

Endelig en stor tak til forvaltningen for et omfattende forarbejde, der var med til at sikre faktuelle oplysninger til brug for den politiske samtale mellem partierne.

Med venlig hilsen
Nicolaj B. Riber, gruppeformand,
og 
Pia Voel, formand for Socialdemokratiet i Dragør

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk