Vi har modtaget:

Budgetbesparelser

Det smukkeste DJØF-sprog findes i Dragør

Jeg skal præcisere, at jeg udtaler mig på egne vegne.

I budgetteksten beskrives følgende:

Børn og unge

»Tilpasning og etablering af et nyt børnetilbud og nyt ungetilbud. Forligspartierne har et ønske om at skabe et nyt fritidstilbud til børn og unge. Det ene tilbud skal være et tilbud for 4.–6. klasserne. Det andet tilbud for 7. klasse og til det fyldte 18. år.«

Nye tilbud er altid charmerende i sin ordlyd, men det nye tilbud skal dog være minimum 3,2 mio. kr. billigere end det gamle og med afskedigelser til følge.

Ældre

»Der vil fra 2023 ske en tilpasning af egenbetaling for henholdsvis visiteret tøjvask og indkøb«.

Heldigvis står der ikke »mere brugerbetaling«, for det havde været ubehagelig læsning. Denne tilpasning af egenbetaling, indbringer i øvrigt Dragør Kommune en merindtægt på 115.000 kr. om året.

Skolerne

»Det er en politisk prioritering at reducere ledelseslaget, for at kunne minimere for eventuelle besparelser på undervisningen. Derfor tilpasses den samlede ledelsesstruktur.«

I Dragør Kommune fyrer eller afskediger vi ikke nogen – vi reducerer i laget og tilpasser.

Positivitet

Jeg bemærker mig, at der bliver brugt positive ladede ord, hver gang der skal bevilges penge.

Som når der f.eks. afsættes: »1.285.000 kr. til videre planlægning af fremtidens varmekilder, herunder den grønne omstilling.«

Her er der således ikke tale om »en tilpasning« – men at der »afsættes midler«.

Der nævnes videre »afsatte midler« vedr. supercykelstier, anlægsprojekter og tunnel ved Harevænget. 

Også angående kystbeskyttelse, hvor: »Der er herudover hensat et betydeligt beløb til bl.a. kystbeskyttelsen.«

Og en anden ting: »Forligspartierne har som høj prioritet at fremme erhvervsudviklingen på Nordstranden.«

Vi skal også feste: »Dragør Kommune har 50-årsjubilæum i 2024, hvorfor der i forbindelse med Budget 2024 vil blive afsat midler til jubilæums-fejring.«

Ovenstående er det rene festivitas, hvor man afsætter og hensætter betydelige beløb, prioriterer højt og fremmer udvikling.

Bibliotekerne og lukning af en biblioteksfilial

Her taler politikerne lige ud af posen – men her kommer der heldigvis også noget nyt.

»Det er forligspartiernes ønske, at der arbejdes hen imod at etablere et nyt bibliotek til Dragørs borgere, der har tidssvarende bygning og rammer.«

Det nye bibliotek man vil arbejde »hen imod«, skal dog indeholde en nedskæring på 1,3 mio. kr. i 2023 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. 

Og så er det naturligvis spændende, hvornår der er råd til dette nye bibliotek, med vores udfordrende økonomi?

Hollænderhallen 

»Hollænderhallens drift og tilpasning af eksisterende ressourcer. Forligspartierne ønsker at harmonisere Hollænderhallens ressourceforbrug set i forhold til ressourceforbrug på andre mindre decentrale driftsenheder i kommunen. På den baggrund er det en politisk prioritering at reducere Hollænderhallen med tre årsværk i de administrative stillinger.« 

Hvem kan have noget imod tilpasning og harmonisering? Det mest voldsomme ord, der bruges her, er »reducere« – dette set i lyset af, at stort set hele administrationen bliver afskediget.

Positive meldinger 

At fjerne noget bliver dog heldigvis også omtalt positivt – vedr. kaffeordningen: »I samme omgang fjernes betaling på kaffe for samtlige medarbejdere i kommunen.«

Dette gælder dog kun for de medarbejdere, der er tilbage – og som ikke har været i nogle »lag«, eller er blevet reduceret, tilpasset eller harmoniseret væk. 

Her går Dragør Kommune forrest i medarbejderpleje og giver gratis kaffe for samtlige medarbejdere i kommunen. Det kan naturligvis være en strategi for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen.

En effektiviseringspulje

Det bedste kommer altid til sidst: 

»Forligspartierne har et ønske om, at der løbende i Dragør Kommune er et naturligt fokus på, at vores tilbud hele tiden drives mest optimalt og med bedste anvendelse af ressourcerne. I budgettet fra 2024 og frem indføres en effektiviseringspulje på 3,4 mio. kr. Puljen er en årlig tilpasning af budgettet på de enkelte områder på baggrund af bl.a. »kan/skal-analyser«. Dette skal medvirke til, at den lokale ledelse får muligheden for nu og på lang sigt at udarbejde sin strategi for mere effektiv drift og eksekvering af denne.«

Det kan simpelthen ikke skrives smukkere. Teksten koster dog 3,4 mio. kr. om året fra 2024. 

Hvorfor ikke effektivisere for 6,8 mio. kr.? Så er man dobbelt så effektiv!

Inspiration

Denne budget-tekst giver anledning til inspiration. Derfor følgende forslag:

Vi bør reducere og tilpasse antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 15 medlemmer til 9 medlemmer, da udgiften til disse vurderes til at være høj. 

Dette gøres ved at harmonisere ud fra styrelsesloven og som et naturligt fokus på, at vores kommune hele tiden drives mest optimalt og med bedste anvendelse af ressourcerne.

Dette skal medvirke til, at kommunalbestyrelsen får muligheden for nu og på lang sigt at udarbejde sin strategi for mere effektiv drift og eksekvering af denne.

Videre foreslås en ny og spændende kommune sammen med Tårnby, som i sin egen egenskab vil være en kærkommen effektiviseringspulje for alle borgere. Både hvad angår lønninger og bygninger samt reducering og tilpasning i borgmester- og kommunaldirektør-laget.

Det vil være af høj prioritet at tilpasse den samlede kommunalbestyrelsesstruktur og videre at arbejde hen imod at etablere en ny kommune. 

Ved tilpasning af eksisterende ressourcer ønsker jeg at fremme en ny og spændende kommune, i lighed med andre sammenlagte kommuner.

Med venlig DJØF-hilsen
Per Eltong

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk