Vi har modtaget:

Det første år med Sydamagerlisten

En ny Sydamager Kommune

I valgkampen i efteråret 2021 blev der udtrykt tvivl om, hvorvidt den nye Sydamagerliste havde andet at byde på, end et ønske om at Dragør og Tårnby sammen bygger en ny levedygtig kommune op fra grunden – med kun ét rådhus på Sydamager – en ny og tidssvarende kommune, som er bedre rustet til at håndtere de øgede økonomiske og faglige krav, som enhver kommune i dag må løfte. 

Nu er der gået et år. Og hvad har Sydamagerlisten bidraget med?

Et bedre samarbejde

Det første år i kommunalbestyrelsen har heldigvis været præget af en god og kollegial tone – trods forskellige holdninger. Men måske mere vigtigt har de to borgmestre i Dragør og Tårnby evnet at intensivere og forbedre samarbejdet mellem de to kommuner. 

Begge borgmestre søger at nedbryde gammelt nag og forældede fjendebilleder. Der er god kemi. 

Men de fortsatte nedskæringer på vores velfærdsområder – herunder nedlæggelsen af et bibliotek – har dog også sat spørgsmålstegn ved fornuften i, at vi i Dragør fortsat prioriterer bureaukratiet frem for velfærden. Og vi ved godt, at det er dyrt at være landets mindste landfaste kommune. Uden ø-tilskud og med voksende underskud på udligningsordningen gør vi det svært for os selv. 

Men mens vi venter på opbygningen af en ny Sydamager Kommune, har det første år dog vist, at Sydamagerlisten har meget mere at byde på.

Dragørs grønne parti 

For Sydamagerlisten har det – ligesom for andre partier – været vigtigt at få det bedst mulige ud af de meget svære økonomiske og faglige vilkår, som Dragør Kommune skal fungere under. 

Derfor har Sydamager-listen også løbende stillet en række forslag til en fortsat udvikling af en grøn og veldrevet kommune, for eksempel i tre punkter på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets (KBEU) møde onsdag den 9. marts 2022:

Sydamagerlisten foreslog renovering eller salg af det fredede Krudthus 2, som efter mange års forsømmelser med hul i taget og voksende skimmelskader er i en meget dårlig forfatning. 

Nu er Sydamagerlistens forslag om salg af huset blevet indarbejdet i budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. 

Det forsømte hus er dog ikke sat til salg endnu – og bygningens langsomme forfald fortsætter.

Endvidere stillede Sydamagerlisten forslag om at indlede drøftelser om en eventuel forlængelse af Ryvej til Englandsvej med lufthavnen og Tårnby Kommune i anledning af åbning af en ny DHL-terminal og en planlagt projektering af nyt erhvervsområde vest for A.P. Møllers Allé. 

Det blev vedtaget at bringe forslaget op for de relevante parter. Det er dog ikke sket endnu. 

Desuden stillede Sydamagerlisten forslag om at indlede drøftelser med Tårnby Kommune i anledning af en planlagt lukning af Tømmerupvej. 

Heldigvis ser det ud til, at Tårnby Kommune i stedet for anlægger en ny vej syd om Tømmerupvej.

På samme møde vedtog udvalget at forbyde reklamer på parasolkanter. 

Kun Sydamagerlisten stemte imod forbuddet, som efter Sydamagerlistens opfattelse hverken er kunde- eller erhvervsvenligt. Og forbuddet kom eksempelvis til at koste strandhotellet 146.000 kr. for udskiftning af deres nye parasoller.

Udbud af værftsgrund

På Økonomiudvalgets møde torsdag den 19. april sidste år beslutte et flertal i udvalget at stoppe planerne om et kulturhus på den gamle værftsgrund. 

Sydamagerlisten stillede i den forbindelse forslag om, at værftsgrunden blev udbudt i licitation med henblik på anden bebyggelse eller anvendelse med afsæt i den eksisterende lokalplan. Forslaget blev dog nedstemt. 

Problemet med dette forslag var formentlig kun, at det var Sydamagerlisten, som stillede forslaget. For det samme forslag dukkede op syv måneder senere på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 24. november – men nu som et forslag fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Og nu blev forslaget med syv måneders forsinkelse fornuftigvis vedtaget. Alle stemte for forslaget – bortset fra liste T.

Øget biodiversitet

På KBEU’s møde onsdag den 11. maj 2022 stillede Sydamagerlisten forslag om at udvide kommunens plejeplan til også at gælde grøftekanter og vejrabatter.

Forslaget ville uden øgede udgifter kunne øge biodiversiteten samtidig med, at det flere steder ville give en meget smuk og naturlig afskærmning mellem cykelsti og vejbane.

Forslaget blev nedstemt. Dog besluttede udvalget at foretage et inspirationsbesøg i Tårnby Kommune – hvilket imidlertid ikke har fundet sted endnu.

Giftfri kommune

Et forslag fra Sydamagerlisten om, at Dragør Kommune skulle tilslutte sig de 35 andre kommuner, som allerede havde tilsluttet sig »Giftfri Kommune-samarbejdet« blev henvist til administrationens undersøgelser, men forslaget blev – heldigvis – senere vedtaget på KBEU’s møde onsdag den 2. november som det første af Sydamagerlistens forslag.

Biogasanlæg

Sydamagerlisten stillede på samme møde forslag om at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg ligesom i Solrød Kommune – eventuelt i samarbejde med ARC og HOFOR.

Baggrunden var dels de høje gaspriser og dels problemerne med bortskaffelsen af de mange tons tang (og hestepærer) – forslaget blev nedstemt.

Biodiversitet kan fremdyrkes i grøftekanter og rabatter.
Biodiversitet kan fremdyrkes i grøftekanter og rabatter.

Åbning af areal på Kalvebodvej

Sydamagerlisten foreslog på Økonomiudvalgets møde torsdag den 19. maj, at et areal, der ligger lige op ad Kongelundsfortet og Kongelundshallen, ikke blev genudlejet.

Arealet skulle ifølge forslaget i stedet for åbnes for offentligheden og samtidig overgå til høslet og øge biodiversiteten. Forslaget blev nedstemt.

Forbedret vandmiljø

Sydamagerlisten og liste T stillede sammen på KBEU-mødet onsdag den 8. juni forslag om at imødekomme de syv Køge Bugt-kommuners ønske om at indgå i samarbejde om at forbedre vandmiljøet i Køge Bugt – og eventuel etablering af en maritim nationalpark. Forslaget blev nedstemt.

Grøn omstilling af linje 33

På et nyligt afholdt KBEU-møde, onsdag den 11. januar i år, besluttede et flertal, at man ikke økonomisk vil imødekomme Københavns og Frederiksberg Kommuners ønsker om at fremskynde omlægningen af buslinje 33 til grøn el-drift.

Det ville Sydamagerlisten og liste T dog gerne – med en forventning om at det på sigt vil give en driftsbesparelse. Men forslaget om at bidrage til grøn drift blev nedstemt.

Konklusion

Sammenfattende synes jeg, der tegnes et billede af Sydamagerlisten som en aktiv og progressiv deltager i udviklingen af Dragør Kommune med fokus på udvikling, klima og biodiversitet.

Samtidig har jeg en undren over, at det tidligere By-, Erhvervs- og Planudvalget skulle ændre navn til Klima-, By- og Erhvervsudvalg ... det er overhovedet ikke klimaet, der har præget flertalsbeslutningerne.

På langt sigt synes der dog også at tegne sig et billede af en nødvendig og konstruktiv opbygning af en ny Sydamager Kommune med kun et rådhus – en ny økonomisk og faglig robust kommune, der kan håndtere fremtidens udfordringer, herunder blandt andet med kystsikring og det stigende velfærdspres.

For Sydamagerlisten synes ønsket om en ny Sydamager Kommune at nærme sig. Det kommer før eller siden, ligesom tidevandet. Det kommer langsomt, men det kan ikke holdes tilbage.

Med venlig hilsen – og ønsket om et godt nytår til alle
Flemming Blønd, cand.jur.
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten (L)

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk