Vi har modtaget:

Havnen er for os alle

Liste T har klaget over dispensationen til værftet

I liste T er vi rigtig glade for, at det går godt for Dragør Bådeværft. Og vi anerkender, at værftet har brug for mere plads. Men vi er lodret uenige i det forslag til en tredje værftshal, som et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. marts i år. 

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre godkendte dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn om bebyggelsens placering og omfang (punkt 7,9) og bebyggelsens karakter og ydre fremtræden (punkt 8,15). 

Liste T anførte på mødet, at dispensationerne er så omfattende, at de strider mod lokalplanens formål. Og det er faktisk ikke lovligt. 

En kommunalbestyrelse skal arbejde for lokalplanernes formål – ikke imod. 

Liste T foreslog derfor, at der skulle optages forhandling med værftet om en anden udformning, som var mindre dominerende. Men det ønskede de tre partier ikke. 

På den baggrund har liste T besluttet at klage til Planklagenævnet. 

Vi har bedt om, at klagen får opsættende virkning. Det giver en tænkepause. Og vi vil opfordre til, at tænkepausen benyttes til, at Dragør Baadeværft tager initiativ til forhandling om en udbygning, som er mere i tråd med lokalplanens formål.

Situationsplan med den fremtidige værftshal.
Situationsplan med den fremtidige værftshal.
Vejledende bebyggelsesplan, eksisterende bebyggelse er markeret med rødt.
Vejledende bebyggelsesplan, eksisterende bebyggelse er markeret med rødt.
Skitse over facaderne set fra øst (øverst) og vest (nederst).
Skitse over facaderne set fra øst (øverst) og vest (nederst).

Lokalplanens formål

Lokalplanens overordnede formål er: at havnens attraktionsværdi og almene tilgængelighed for alle brugergrupper udvikles, at havnens mangfoldighed i anvendelsesmuligheder sikres, (og) at havnens sammensatte og oplevelsesrige karakter opretholdes.

Konkret har lokalplanen blandt andet til formål »at ny bebyggelse og anlæg indpasses med hensyntagen til den nuværende bebyggelses- og landskabskarakter, byens profil og udkig over Øresund fra baglandet«.

I lokalplanen er der vist en vejledende bebyggelsesplan.

Bebyggelsesplanen afspejler bestemmelserne i lokalplanens punkt 7,9: »Placering af bebyggelse skal baseres på en samlet bebyggelsesplan for Delområde B. Bebyggelsen kan opføres helt ud til delområdets afgrænsning, dog således at større bygningsvolumener (f.eks. bådehal) skal placeres centralt i bebyggelsen, tilbagerykket fra områdets afgrænsning mod nord, vest og syd. Der kan centralt i bebyggelsen udlægges et ubebygget friareal (gårdrum).«

Og i punkt 8,15: »Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet plan. Langs delområdets afgrænsning mod syd, vest og nord skal bebyggelsen fremtræde opdelt i mindre bygningsenheder.«

Det er disse bestemmelser, kommunalbestyrelsen har dispenseret fra, da den godkendte det viste projekt med byggeri helt ud til Færgevej i 8,8 meters højde.

Vi finder, at det godkendte projekt forringer havnens attraktionsværdi og almene tilgængelighed for alle andre brugere, og at det netop ikke sikrer havnens sammensatte og oplevelsesrige karakter med respekt for nuværende bebyggelses- og landskabskarakter, byens profil og udkig over Øresund fra baglandet.

Konklusion

Liste T indgår meget gerne i dialog med Dragør Baadeværft og andre interesserede om at finde en løsning, som både tilgodeser værftets behov og hensynet til byens borgere og havnens øvrige brugere.

Med venlig hilsen
Kristine Bak, formand for liste T,
Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe, medlemmer af kommunalbestyrelsen for liste T, samt
Hanne Wanscher, Lars Kyrø, Lotte Aabye og Trine Gotha, bestyrelsesmedlemmer i liste T

 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk