Vi har modtaget:

Igen massive besparelser på folkeskolerne

Skolebestyrelserne for Dragørs tre skoler er dybt bekymrede for kvaliteten af vores skoler i fremtiden. I sidste uge vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2023–26, hvor der igen ses massive besparelser på skoleområdet. Besparelserne kommer oven på en årrække med gentagne sparerunder, hvor der i forvejen er skåret ind til benet. 

Både skolebestyrelserne og medarbejderne har rejst advarselsflag over forligsteksten og har delt deres bekymringer med politikerne inden vedtagelsen, som desværre ser ud til at være overhørt. 

Selvom de enkelte besparelser hver for sig ikke virker alvorlige, er den samlede pakke, oven på en årrække med gentagne besparelser, en stor trussel for kvaliteten af vores undervisningssystem i kommunen.

Midlertidigt 9. spor

Selv efter møde i Det Rådgivende Skoleorgan, borgerhøringer, budgethøring og yderligere afklarende spørgsmål til forvaltningen er der stadig uklarhed omkring finansiering af driften, dvs. alt fra løn til lærere og til møbler og bøger m.v., af det politisk besluttede midlertidige 9. spor på St. Magleby Skole.

På grund af denne uklarhed er vi bekymrede for, hvorvidt den ekstra tildeling til St. Magleby Skole vil være tilstrækkelig i forhold til de reelle omkostninger!

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

Det skal i så fald findes i det øvrige stramme budget for skolen, og desuden vil en forskydning i tildelingsmodellen betyde en indirekte rammebesparelse på de øvrige to skoler.

Skolebestyrelserne kan samtidig konstatere, at der ikke er afsat finansiering til etablering af en pavillon til denne ekstra klasse på St. Magleby Skole. Dette er det absolut værste skrækscenarie, som skolebestyrelsen på St. Magleby Skole advarede imod i deres høringssvar af den 28. februar 2022.

Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole finder det dybt kritisabelt, at der ikke tages politisk ansvar for de langsigtede konsekvenser af den kortsigtede politiske beslutning for blot et halvt år siden. Som påpeget ved flere lejligheder er der ingen ledige lokaler på St. Magleby Skole, mens der samtidig i forvejen mangler faglokaler til de eksisterende klasser.

Når der ikke etableres et 9. spor permanent, ses løsningen med en pavillon derfor som eneste praktiske løsning.

Samtidig åbner forligspartierne for at ændre klassekvotienten fra 24 til 26 elever per klasse i 0. årgang fra skoleåret 23/24. Det skal købe tid i forhold til, hvornår børnetallet overstiger klassekvotienten. Politikerne er blevet oplyst, at de kan forvente, at indskrivningstallet i 2026 vil overstige 26 børn i hver klasse. Der er med andre ord under fire år til, at vi står med et børnetal, der overstiger lovgivningens krav til klassekvotienter.

I sig selv er en forøgelse af klassekvotienterne noget, der vil give væsentligt dårligere arbejdsbetingelser for lærere og elever, og hvor der bliver mindre tid til hvert enkelt barn, som kan føre til, at især elever med vanskeligheder enten ikke får den nødvendige støtte eller kommer for sent i gang med støttetiltag. Ydermere er der i langt de fleste klasselokaler på Dragør skole slet ikke fysisk plads til 26 elever.

Hvis der skal være tid til at udbygge én af skolerne til et permanent 9. skolespor, som tilsyneladende er nødvendigt allerede om fire år, og inden for overslagsårene i det nye budget, så skal der sættes penge af til forundersøgelser, udbudsproces og anlægsudgifter allerede nu. Hvis der for eksempel kunne være krav om høring af naboer, tilpasning af lokalplaner eller andet, så er det endnu mere presserende at komme i gang.

Tidligere kommunalbestyrelser har forsømt at vise rettidig omhu i forhold til behovet for anlægsinvesteringer, især på ældreområdet. Vi håber på, at den nye kommunalbestyrelse vil tage de udfordringer, der blot ligger få år ude i fremtiden, alvorligt og sætte en løsning i gang, før vi igen ender med en forhastet midlertidig løsning.

Besparelse på ledelse

Skolebestyrelserne er også dybt bekymrede for besparelse på skoleledelsen.

Et historisk tilbageblik:

  • I 2018 – sammenlægning af SFO’er, hvor ni pædagogiske deltidslederstillinger reduceres til tre SFO-ledere.
  • 2019 – både Dragør Skole og St. Magleby Skole sparer en lederstilling med det formål at anvende midlerne anderledes. Nordstrandskolen bevarer ledelsen, men sparer på andre områder.
  • 2020 – en lederstilling nedlægges politisk, og midlerne fjernes fra skolerne. Skolerne får ikke gavn af egne besparelser.
  • 2021 – stillingen som didaktisk leder spares væk på alle tre skoler. Nordstrandskolen vælger ikke at genbesætte en lederstilling for mellemtrinnet, som i stedet for slås sammen med udskolingslederen.
  • 2023 – endnu en lederstilling spares væk på alle tre skoler.

Kort sagt, en halvering af ledelsen fra omkring otte fuldtidsstillinger per skole til fire på lige så mange år!

Det er selvsagt, at en så kraftig reduktion på så kort tid vil have synlige konsekvenser.

Skolebestyrelserne mener, at sådan en stor beslutning skal tages op forud i Det Rådgivende Skoleorgan – eller som minimum sendes i offentlig høring. Dette blev også lovet ved seneste ledelsesreduktion, men alligevel kan vi konstatere, at beslutningen er taget uden inddragelse af relevante parter.

Skolebestyrelserne er bekymrede for, at reduktion af ledelsen vil betyde, at forskellige ledelsesopgaver enten ikke bliver udført, eller at lærerne selv skal håndtere disse, hvilket betyder, at de har mindre tid til det, de er bedst til.

Vi er især bekymret for koordinering og støtte omkring forebyggende tiltag for elever med ekstra behov. Dette skal også ses i lyset af, at stillingerne som didaktisk leder blev sparet væk ved en tidligere politisk beslutning. Denne beslutning går dermed stik imod den politiske prioritering af forebyggende tiltag for at stoppe stigningen i omkostningerne på specialområdet.

Skolebestyrelserne har også stor forståelse for utrygheden blandt medarbejderne, når ledelsesstrukturen er under konstant forandring. Denne konstante utryghed kan lede til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejderne, som kan blive syge eller kan vælge at sige op.

Vi vil dermed miste en kæmpe kapacitet, vi har på vores skoler og SFO’er – for medarbejderne er de drivende kræfter på skolen. Det vil gå ud over medarbejderne selv, men også over børnene – og ramme kvaliteten af deres undervisning og deres hverdag på skolerne, som måske kan lede til skolevægring senere i livet. Vi vil gerne have, at børnene kan se tilbage på deres skoletid som en fantastisk, sjov og lærerig periode i deres liv – og ikke en periode fyldt med en skole, hvor der ikke er råd til nye bøger, med nedslidte lokaler og stor udskiftning af lærere.

Specialområdet

På det seneste møde i Det Rådgivende Skoleorgan var der stor enighed om ikke at lægge budgetterne for det almene skoleområde og for specialområdet sammen. Andre kommuner, som anvender sådan en finansieringsmodel, rapporterer over en bred kam om dårlige erfaringer.

Vi må desværre konstatere, at dette nu alligevel er besluttet i Dragør Kommune. Sammen med beslutningen om reduktion af ledelse og forventning om en afledt effekt af reducerede ressourcer til forebyggende tiltag frygter skolebestyrelserne, at dette kan resultere i en ond spiral, hvor prisstigninger og andre stigende omkostningerne på specialområdet direkte fører til en reduktion af forebyggende tiltag, som igen vil føre til flere elever i specialtilbud.

Der er desuden en stor mangel på sammenhæng mellem at påføre skolernes ledelse flere koordinerende opgaver og nye opgaver inden for et fagområde, de ikke normalt beskæftiger sig med, og så samtidig skære i ressourcerne til ledelse. De ekstra opgaver på specialområdet, hvor skolelederne forventes at kunne koordinere ressourcer og indsatser på tværs, vil med sikkerhed kræve mange ressourcer.

Samlet set efterlader det skolerne med et væsentligt underskud på ledelsesmæssige ressourcer, hvilket ikke alene vil betyde dårligere trivsel for medarbejdere og elever, men også stå i vejen for de udviklingstiltag, der er lagt op til i den nye skolepolitik.

Udeskole og kulturinstitutioner

Skolebestyrelserne er også bekymrede for de besparelser, der rammer kulturområdet bredt.

Skolerne har samarbejde med mange af Dragørs kulturinstitutioner såsom bibliotek, ungdomsklub, Hollænderhallen og Klub Dragør.

Institutionerne afholder i løbet af skoleåret en lang række forløb i forbindelse med udeskole. Skolebestyrelserne er bekymrede for, hvorvidt institutionerne vil have ressourcer til at fortsætte med disse aktiviteter i fremtiden.

Dette opfattes som en nedprioritering af strategien i Skolepolitikken.

Udvikling eller afvikling?

Hvornår stopper besparelserne? Hvert år, og endda hvert andet år midt på året oveni, ser vi millionbesparelser på skolerne. Samtidig bliver flere og flere nye opgaver lagt over på skolerne. Ledelsen er halveret, og der er færre lærere end for blot få år siden.

I disse måneder er der ingen penge til ekskursioner eller blot at reparere it-udstyr, når det går i stykker. Dette budget lægger igen flere opgaver på skolerne, samtidig med at pengene fjernes. Det hænger ikke sammen. Forældre og elever kommer til at opleve fattigere skoler, hvor de voksne ikke har overskud til eleverne.

Hvornår stopper udsultning af skolerne?

Med venlig hilsen
Ida Lissau Jacobsen, Carsten Friis Toft og Erwin Lansing
På vegne af Skole-bestyrelserne på Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Magleby Skole

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk