Vi har modtaget:

Klager over bro underkendt

Det tværpolitiske parti, liste T, har i årene 2019–2023 forsøgt at placere en bade- og kajakbro på den fredede sydstrand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. 

Efter fire år er det kun lykkes liste T at opføre et enkeltstående bromodul på den fredede kystlinje. Modulet er dog fjernet igen, eftersom liste T vil omplacere og rykke projektet 50 meter i vestlig retning.

Dragør Kommune modtog den 9. november 2022 intet mindre end 32 klager over broprojektet. 

Nu har et flertal i kommunalbestyrelsen, med borgmester Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, underkendt samtlige klager.

Borgerklager skrottet

Torsdag den 2. februar skulle kommunalbestyrelsen sagsbehandle borgernes informative og lokalkyndige klager.

I henhold til gældende lovgivning var politikerne forpligtet til at genvurdere kommunens tilladelse til brobyggeriet på baggrund af hver enkelt klage – men administrationen på Dragør Rådhus havde allerede på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager.

Administrationen påstod, at: »Der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat.«

Realiteterne er dog, at borgernes klager netop påpegede de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis i denne sag.

Under kommunalbestyrelsesmødet deltog liste T i sagsbehandlingen af deres eget projekt.

Bromodulet ved Vierdiget, der her ses, blev fjernet sidste år.
Bromodulet ved Vierdiget, der her ses, blev fjernet sidste år.

Eksmedlem af kommunalbestyrelsen Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), og han skulle meget belejligt sagsbehandle broprojektet, der efter planen skal placeres 150 meter fra hans bopæl.

Sydamagerlistens Flemming Blønd (L) indledte talerunden.

Han ville gerne sagsbehandle borgernes 32 klager over broprojektet, og tillige have en dialog om Sydstrandens unikke kystlandskab samt »udhulingen« af den gældende fredningsbestemmelse.

Der var dog ingen andre, der var interesseret i en sådan dialog.

Annette Nyvang (T) og Helle Barth (V) havde så travlt med at tale Sydstrandens dyreliv og naturværdier ned, at de på mystisk vis »glemte« at sagsbehandle borgernes klager.

Det hele var klappet af på forhånd – borgernes klager skulle bare ignoreres og smides i skraldespanden.

Kommunalbestyrelsens 15 stemmer fordelte sig således:

For fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Konservative (6), liste T (3), løsgænger Lisbeth Dam Larsen (1) Socialdemokratiet (2), suppleant og løsgænger Kim Dupont (1) samt Venstre (1).

Imod fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Sydamagerlisten (1).

Dermed blev alle borgernes klager skrottet af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Valgflæsk til folket

Borgmester Kenneth Gøtterup siger i sine valgløfter til borgerne: »Vi arbejder på at beskytte og vedligeholde vores grønne områder og strandenge til gavn for naturen og til glæde for borgerne,« og endvidere: »Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om.«

Nu er borgmesterkæden dog inkasseret, og valgløfterne er for længst landet i skraldespanden sammen med borgernes klager.

De 32 skrottede klager appellerer netop til, at Dragør Kommunes politikere bør værne om det fredede naturområde ved Vierdiget. Men det var der øjensynlig kun ét ud af femten kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gad at anerkende og lytte til.

Man kan så spørge sig selv, om det er disse borgerunddragende politikere, vi vil have siddende i kommunalbestyrelsen fremadrettet?

Gøtterup og co. trodser med åbne øjne fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene samt borgernes klager.

Hermed er demokratiet og naturens stemme atter sendt i skammekrogen med en dummehat på hovedet.

Sagen i Kystdirektoratet

Dragør Kommune er nu forpligtet til at overlevere de 32 klager til Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriet og er en del af Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet sagsbehandler borgernes klager enkeltvis, hvorefter direktoratet tager endelig stilling til, hvorvidt kommunens tilladelse til liste T’s placering af en bade- og kajakbro på Sydstranden skal annulleres eller ej.

Det ansøgte broprojekt ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Direktoratet skal blandt andet vurdere, om liste T’s projekt kan påvirke udpegede dyre- og plantearter og endvidere det internationale naturbeskyttelsesområde som helhed.

Det kan ikke udelukkes, at der ved etablering af broen og den øgede forstyrrelse, som anvendelse af broen medfører, vil kunne ske en negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Der skal ligeledes foretages vurdering af, om det ansøgte projekt kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter samt yngle- og raste-områder for fugle.

Kystdirektoratet vil med høj sandsynlighed lægge særlig vægt på broens størrelse, længde og kystnære placering i det åbne landskab.

Ud over et læskur til de drøvtyggende får, som flittigt udfører naturpleje på strandengene, så er der ingen eksisterende anlæg eller bebyggelse i nærheden af det ansøgte. Der er dermed tale om et teknisk anlæg, der vil fremstå markant og fremmedartet i kystlandskabet. Broen vil følgelig kunne påvirke oplevelsen af kystlandskabet i negativ retning.

For enden af den 30 meter lange bade- og kajakbro vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande – hvilket ikke ligefrem er bade-egnet. Broen har dermed formelt ikke funktion som en badebro – her er snarere tale om en »soppebro«.

Det bliver interessant at se, om Kystdirektoratet meddeler afslag på etablering af broen eller ej. En dispensation fra direktoratet vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i lignende sager langs Sydstrandens kyst.

Der følges op på affredningssagen, når Kystdirektoratets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Et grønnere Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), viceborgmester, har indsendt et debatindlæg om et grønnere Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk