Vi har modtaget:

Klima, biodiversitet og lokalplaner

På marts måneds møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) skulle der behandles 20 sager – inkl. en tillægsdagsorden. Her vil jeg komme med et par nedslag fra udvalgsmødet og kommentere på beslutningerne. 

DK-2020-partnerskab

Jeg er glad – meget glad – for, at et enigt KBEU har besluttet, at Dragør Kommune endelig skal udarbejde en klimahandlingsplan. Udvalget var ligeledes enige om at sætte klimamål om netto-nul-udledning af klima-gasser i 2045, samt delmål for 2027 på 70% reduktion og 2030-delmålet 80% reduktion målt i forhold til tallene for 1990. 

Der bygges oven på gode resultater. Dragør Kommune indgik i 2010 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune, hvor vi forpligtede os til at mindske udledningen af CO2 i de kommunale bygninger, kørsel og vejbelysning med 3% om året. I perioden fra 2010–2019 blev den samlede CO2-reduktion på 27%. 

Det er rigtig godt, at Dragør Kommune nu deltager i det landsdækkende arbejde med klimahandlingsplaner.

Høring

I forbindelse med udvikling af det nye erhvervsområde på Nord sættes der nu gang i en høring, før der kan laves et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. 

Høringsperioden er på fire uger – der er et oplæg til forslag og idéer, og der stilles tre spørgsmål: Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i området? Hvad ses der af muligheder og udfordringer ved enten at udstykke til få større eller flere mindre virksomheder? Hvordan kan det nye erhvervsområde udvikles i sammenhæng med det omkringliggende område med boliger og allerede eksisterende erhverv? 

Det bliver spændende at se de indkomne idéer.

Behandling i kommunalbestyrelsen

Sagen om opførelse af en ny værftshal på havnen blev ikke afgjort. Den blev sendt videre til det kommende kommunalbestyrelsesmøde, hvor der forventes en grundig politisk debat om, hvorvidt projektet er i overensstemmelse med Lokalplan 70’s principper.

Det samme skete for sagen om evaluering af omlægning af plejen på en række offentlige arealer. 

Der var dog en lang række politiske tilkendegivelser – bl.a. om ændringer af plejen tilbage til den tidligere metode, med en del mere græsslåning. 

Det, synes jeg, er bekymrende set i lyset af den biodiversitetskrise, som vi står midt i. Tætklippede græsplæner bidrager ikke til en bedre biodiversitet. 

Det virker ulogisk, at vi vil arbejde for en klimahandlingsplan, hvor man vil inspirere borgerne til at fremme biodiversiteten gennem tiltag i deres egne haver, når man samtidig træder flere skridt baglæns i forhold til biodiversitet ved at begrænse omlægningen af plejen på de offentlige, bynære arealer. 

For som der står: »De private haver skal fungere som naturens små åndehuller.« 

Det er ikke seriøst, at Drag-ør Kommune ikke går forrest med tiltag i biodiversitetskrisen.

Nyt boligområde

En ny Lokalplan 81 for boligudvikling på Søndre Tangvej blev sendt retur til forvaltningen, da et flertal i KBEU ønskede at få belyst, om et eventuelt krav til almenboliger kan tilføjes jævnfør planloven, og hvilke konsekvenser dette vil have økonomisk, juridisk m.v. 

For Venstres vedkommende er der tale om rettidighed og ordentlighed ved at få belyst fakta omkring et eventuelt krav for at kunne træffe en korrekt beslutning.

Med venlig hilsen
Helle Barth (V)
Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Det »mørklagte« Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et debatindlæg om åbningen af Normal-butikken i de forhenværende Irma-lokaler på Neels Torv.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk