Vi har modtaget:

PFAS-oprydning syltes

Sneen smelter, og foråret er på vej, men der er stadig ikke klarhed over, hvordan lufthavnen forholder sig til sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen af jorden, drikkevandet, vandløbene og havvandet i Dragør.

Mandat til forhandling

I marts sidste år besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at undersøge muligheden for at rejse erstatningskrav.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober 2022 mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye.

Meningen var at indgå en »frivillig aftale« med virksomheden Københavns Lufthavne A/S om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri af den omfattende PFAS-forurening, der er forårsaget af lufthavnen.

Lufthavnens betaling?

Som følge af vedholdende og venlige skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør og Tårnby Kommuner møde med Københavns Lufthavns direktør den 19. december 2022. 

Efter det afholdte møde vides det dog stadigvæk ikke, om lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den vidtfavnende og sundhedsskadelige PFAS-forurening i Dragør og Tårnby eller ej. Det er et spørgsmål, som flagrer i vinden og har stået ubesvaret hen i årevis.

Vandløbet Hovedgrøften, der har sit udløb i Øresund, er forurenet med PFAS.
Vandløbet Hovedgrøften, der har sit udløb i Øresund, er forurenet med PFAS.

Kaput grundvand

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader. Dragørs grundvand er ødelagt. Forbruget af drikkevand i Dragør ligger på cirka 700.000 m³ årligt.

Vandforsyningsselskabet HOFOR A/S har peget på forskellige løsningsmodeller, hvoraf det billigste forslag om en ny rørledning fra Hvidovre koster 75 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til oprensning af PFAS-forurening af Hovedgrøften, markområder, naturområder, private vandboringer, vandløb osv.

Men lufthavnen vil øjensynlig ikke »frivilligt« vedkende sig sit erstatningsansvar, hvilket resulterer i, at den eksisterende PFAS-forurening uhindret og fortløbende spreder sig i Dragør.

Syltning af PFAS-oprydning

Amager gennemskæres af talrige kanaler og grøfter, som afvander øen. Blandt de største kanaler er Hovedgrøften i Dragør, der følger grænsen til Tårnby Kommune sydpå fra »Hollænderbyen« i Store Magleby, indtil den drejer mod sydøst ved Baggersmindelejren og fortsætter til udløbet ved Søvangsbakkerne.

PFAS-stofferne kaldes også »evighedskemikalier«, da de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden og er giftige for dyr såvel som mennesker.

PFAS kan ifølge Miljøministeriet »transporteres over lange afstande«, hvilket forøger spredningen i vores omgivelser betragteligt, eksempelvis via vandløb såsom Hovedgrøften.

Lufthavnen og kommunerne nedsatte i december 2022 en arbejdsgruppe, der efter eget udsagn skulle »belyse muligheder for yderligere afværgetiltag og en handleplan og prioritering«.

Forureningssagen trækkes dermed atter i langdrag, og den træge forvaltningsproces fortsættes i en uendelighed. Imens spreder PFAS-stofferne sig i vores miljø og natur.

Der er stadigvæk ikke foretaget nogen som helst tiltag med henblik på oprensning af Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, og som i 2021 blev konstateret PFAS-forurenet.

Borgernes ve og vel

Dragør Kommunalbestyrelse har som bekendt pligt til at passe på borgerne i Dragør – børn såvel som voksne.

De folkevalgte bør under ingen omstændigheder føje en storforurenende virksomhed, der omsatte for 3,5 mia. kr. sidste år, og som end ikke vil svare på, om virksomheden vil vedkende sig sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen eller ej.

Dragør Kommune og Tårnby Kommune har i februar afleveret høringssvar til Transportministeriet om lufthavnens skadelige udbygnings-idéer og vækstplaner – men symptomatisk nok, så nævner kommunerne ikke den tabuiserede PFAS-forurening med et eneste ord i høringssvarene.

I stedet for at varetage folkesundheden og naboernes interesser, så varetages lufthavnens økonomiske og egennyttige vækstinteresser – det er en destruktiv og forældet politikertankegang, der bør vendes 180 grader.

Det ændrer ikke nævneværdigt på den eksisterende PFAS-forurening, at man efter flere år danner en såkaldt »arbejdsgruppe«. Der er derimod et erstatningskrav, som skal gøres op – og en regning, der skal betales ved kasse ét.

Der skal ryddes op

Man må forholde sig til gældende lovgivning og »forureneren betaler-princippet«, herunder lufthavnens betaling for oprydning af den omfattende PFAS-forurening i Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Det er naturligvis ikke borgerne, der skal bære de store omkostninger og skadevirkninger, som forureningen fra lufthavnen medfører.

PFAS-forureningen forsvinder ikke af sig selv, den spredes tværtimod mere og mere.

Med andre ord bør lufthavnen frivilligt og uden yderligere ophold betale for og igangsætte oprydningen efter sig selv.

På med arbejdshandskerne – man kan ikke blive ved med at udsætte oprydningen.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk