Vi har modtaget – svar på læserbrev:

Om sikkerhed for badende på Nordstranden

Niels Anthonisen, Nordstrandsforeningen, har i et åbent brev i Dragør Nyt den 2. august stillet spørgsmål til sikkerheden for badende på Nordstranden. Tårnby Kommune varetager opgaver på natur- og miljøområdet for Dragør Kommune som en del af det forpligtende samarbejde og redegør her for de enkelte spørgsmål. Det er gode spørgsmål, som desværre ikke har enkle, klare svar: 

Spørgsmål 1: Der er børn, der bader og leger tæt ved udløbet, og der er en garnfisker, der fisker ganske tæt på udløbet. Er det forsvarligt – eller skal der advares med skilte?

I Dragør Kommune udtages badevandsprøver til vurdering af badevandskvaliteten på fem badevandsstationer. På Nordstranden udtages badevandsprøver ved badebroen.

Desuden er der i sæson 2022 udtaget prøver for at vurdere, om der er forhøjet indhold af PFAS i badevandet på Drag-ørs fem badevandsstationer. Resultatet var, at der ikke er mistanke om for højt indhold af PFAS ved badevandsstationer i Dragør Kommune. Resultater findes på Dragør Kommunes hjemmeside under By og bolig, Vand og natur, PFAS/PFOS. 

En tilsvarende landsundersøgelse af PFAS i badevand findes på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at søge på »Resultater fra PFAS-målinger i badevand« af den 11. august 2022.

Kommunen er dog opmærksom på borgernes bekymring og udfører derfor en undersøgelse til vurdering af, om der er en risiko for mennesker, der bader i det såkaldte udløb U8 på Nordstranden. Undersøgelsen omfatter PFAS-stoffer. Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger eller målinger, som medfører nye anbefalinger om begrænset badning. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive udgivet på Dragør Kommunes hjemmeside, når de er klar.

Der er i Danmark ikke kutyme for at fraråde badning med skiltning ud for regnvandsudløb. Regnvandsudløb kan dog lede mange forskellige stoffer og bakterier ud – både naturlige stoffer fra fugle, heste og lignende eller unaturlige stoffer fra sprøjtning med pesticider. 

Et normalt vejledende baderåd er – ud for et forsigtighedshensyn – ikke at bade direkte foran et spildevandsudløb eller i forbindelse med kraftigt nedbør, da regnbetingede overløb kan føre til forurening af det kystnære badevand. Derudover kan man vælge at skylde sig i rent vand efter badning. 

I forhold til garnfiskeri og anden fiskeri tæt på udløbet U8 anbefaler kommunen, at råd og vejledning fra Fødevarestyrelsen følges.

Hvis der fiskes til privat forbrug, kan Fødevarestyrelsens hjemmeside give råd og vejledning om kemikalier i vilde fisk og skaldyr. Se mere på foedevarestyrelsen.dk om kost og fødevarer/vilde fisk og skaldyr. 

Hvis det drejer sig om fisk og skaldyr til videresalg, er der et fødevareansvar. Hvis der er mistanke om forhøjet PFAS i fødevarer til videresalg, er det producentens ansvar at få det vurderet.

Kommunen har hidtil vurderet, at fisk – selv fladfisk – kan bevæge sig over store afstande inden for samme døgn. Det er derfor ikke sikkert, at en fisk, der fanges i udløb fra U8, primært lever der. Hvis der derimod var muslingebanker ud for udløb U8, ville det være relevant at få analyseret muslingerne – dog anbefaler Fødevarestyrelsen generelt, at der ikke samles muslinger ud for udløb.

Spørgsmål 2: Udledes der også kemiske stoffer i de mange tons vand fra flyenes afisning, såsom for eksempel totyl triazol, gennem U8?

Væsken til brug for afisning af fly i Københavns Lufthavne, de-icingvæske, opsamles i tanke og bortskaffes til genbrug på kommunalt renseanlæg eller tilsvarende. Der er ikke givet tilladelse til udledning af afisningsvæske til Øresund.

Daværende Københavns Amt har dog i 2006 givet tilladelse til udspredning af en blanding af nedbør og brugt de-icingvæske på jorden i et område mellem Kystvejen og havet. Blandingen bør ikke indeholde triazoler, men historisk har der været rester af triazoler i producentens de-icingblanding.

Triazol er normalt et stof, der forbindes med pesticider til ukrudtsbekæmpelse – dog ikke specifikt i lufthavnen. 

Spørgsmål 3: Er der andre udløb til Nordstrandsbugten eller Øresund med lignende problemer? 

Københavns Lufthavne A/S er bekendt med de høje koncentrationer af PFAS i deres prøvetagningsbrønde. Ved kildesporing af PFAS-forurening blev der i 2022 målt høje koncentrationer af PFAS-stoffer, herunder de fire PFAS-forbindelser PFOA, PFOS, PFNA og
PFHxS. Stofferne blev målt i udløb U5, U6, U7 og U8, der leder overfladevand til Øresund. Dog er niveauet i udløb U8 noget over koncentrationen i de andre udløb. Lufthavnen arbejder på, at indholdet af PFAS nedbringes i udløbet U8 gennem kildeopsporing og rensning.

Det bør bemærkes, at prøvetagning for PFAS er en kompleks problemstilling, og koncentrationerne af enkeltprøver af PFAS-stoffer i brønde kan ikke direkte sammenlignes med det gennemsnitlige EU-tilladte kriterie per år. 

Spørgsmål 4: Kan udløbet U8 flyttes til Tårnbysiden eller ud mod Øresund?

Det er ikke simpelt at flytte et udløb med de vandmængder, der udledes af udløb U8. Det er op til Københavns Lufthavne A/S, om det skal ske. 

Det bemærkes her, at strømningsretningen i området er væsentligt påvirket af den generelle strømning mod nord gennem Øresund. Den nordlige strømning skyldes tilførsel af regnvand fra Østersøens omkringliggende lande. 

Spørgsmål 5: Er der planer om snarlig rensning af det vand, der løber ud i Nordstrandsbugten? 

Københavns Lufthavne A/S er på nuværende tidspunkt i gang med en indsats for at få nedbragt PFAS-indholdet i udløbet. Lufthavnen renser for PFAS i overfladevandet ved Brandstation Vest og i udløbspunktet til Hovedgrøften efter bedst tilgængelig teknik. 

Københavns Lufthavne A/S har tidligere undersøgt muligheden for at installere en renseløsning ved U8. Dog eksisterer der endnu ikke en løsning, som kan håndtere mængderne af afledt overfladevand. Derfor er det valgt at opspore hovedkilder til PFAS-forureningen, så rensning kan ske tæt på kilderne.  

Med venlig hilsen
Jesper Horn Larsen
Centerchef for Plan, Teknik og Erhverv
Dragør Kommune

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk