Vi har modtaget:

Sydvestpynten ramt igen

For få uger siden stod huse under vand, strømmen var gået, og der var opstigende kloakvand i folks hjem på Sydvestpynten.

Stormflod og skybrud

I kølvandet på stormfloden fredag den 20. oktober er boligområdet nu – torsdag den 16. november – blevet ramt af et skybryd.

Umiddelbart efter stormfloden valgte Dragør Kommune at stoppe for pumperne, der skulle lede vandet fra TAMU-centrets marker væk.

Område ved Kongelunden og Sydvestpynten er atter oversvømmet.
Område ved Kongelunden og Sydvestpynten er atter oversvømmet.

Stormfloden fra Køge Bugt, grundvandsstigningen, langvarig nedbør og skybruddet er i kombination en udfordring, der skaber gevaldige problemer i det lavtliggende område. 

De berørte boligejeres grunde er nu atter oversvømmet, og TAMU’s store markarealer står her flere uger efter stormfloden stadig under vand.

Under skybruddet skriver kommunen: »Vi opfordrer borgerne til at undgå at bruge vand i toilet, vaskemaskiner og lignende. Borgere kan hente sand og sække på Materielgården. Husk en skovl […] På Sydvestpynten søger vi at begrænse vand fra marker i regnvandssystemet.« (Dragør Kommune, den 16. november 2023).

Jorden i området er fuldstændig vandmættet, og kloak-ker såvel som afvandingsgrøfter kan ikke følge med de massive vandmængder, der under skybruddet endnu en gang har fundet vej til haver og boliger.

Efterlysning af dige

Sydvestpynten er det absolut mest udsatte område i Drag-ør, hvori boliger senest er blevet oversvømmet i 2017 og 2023. Boligområdet ligger desuden i ét af de ti udpegede risikoområder for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. 

Oversvømmelserne giver indbyggerne på Sydvestpynten vedvarende vanskeligheder både personligt, familiemæssigt og økonomisk.

Grundejerne har i en lang årrække ønsket at få opført et dige på de gamle strandvolde samt en afvandingsgrøft bag diget, der kan bidrage til stormflods- og skybrudssikringen af lokalområdet.

Denne digeløsning kunne være igangsat for mange år siden, men processen forhales desværre – og nu ser vi endnu en gang resultatet af den fejlslagne politiske sagsbehandling, der indtil videre har stået på i flere årtier.

Selv kommunens egne advokater, Codex Advokater, støtter Sydvestpyntens beboeres digeforslag:

»Grundejernes forslag til løsning fremstår som afgørende billigere end udviklingsplanens løsning, hvilket taler med betydelig vægt for denne løsning, idet COWI A/S vurderer, at grundejernes løsningsforslag i lighed med udviklingsplanens løsningsforslag kan bidrage til løsning af grundvands- og skybrudsproblematikker, ligesom den er teknisk sikker.« (Codex Advokater P/S, den 20. september 2022).

Der er blevet snakket nok i kommunalt regi. Det er på høje tid at komme i gang med kystsikringen – de næste vinterstorme og skybrud er på vej ude i horisonten.

Tiltrængt kystbeskyttelse

Man må håbe, at alvoren og følgevirkningerne af vandmasserne langt om længe er ved at gå op for de 15 folkevalgte politikere i Dragør Byråd.

Oversvømmelsesskaderne på Sydvestpynten er meget håndgribelige og nemme at forholde sig til, og de kalder på umiddelbar politisk handling, fremfor fortsat passivitet.

Kongelundens Grundejerforening har derfor i begyndelsen af november måned i år skriftligt anmodet kommunalbestyrelsen om at gennemføre kystbeskyttelse på strækningen fra Søvangsdiget til Ullerupdiget.

Nu er det op til politikerne, om de vil handle i digesagen eller ej.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk