Vi har modtaget:

Vierdiget-bro til behandling

Liste T og Dragør Kommunes administration vil etablere en 30 meter lang bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand, på trods af at kommunen har modtaget 32 skriftlige klager over projektet. 

Men hvor mange naturbeskyttelsesforhold skal der egentlig til, førend projektet stoppes af kommunalbestyrelsen?

Den røde afmærkning markerer en omdiskuteret bro, der planlægges placeret ud for bebyggelsen ved Vierdiget. Kort: Danmarks Miljøportal.
Den røde afmærkning markerer en omdiskuteret bro, der planlægges placeret ud for bebyggelsen ved Vierdiget. Kort: Danmarks Miljøportal.

Fredning ignoreres

Broen skal bygges på den fredede sydstrand i Amager Vildreservat, der er beliggende i et Natura 2000-område.

På kortet, der er vedhæftet dette indlæg, ses broen markeret med rødt, og i de skraverede felter kan du se, hvor mange beskyttelsesforhold, der gør sig gældende i det naturskønne område, hvori bade- og kajak-broen tænkes placeret.

I lokalområdet er der otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen: Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde, Natura 2000-habitatområde, §3-naturtyper, §3-vandløb, natur- og vildtreservat, søbeskyttelse, strandbeskyttelse samt fredning af kystområdet Sydamager.

Af lokalplanerne nummer 43, 56 og 74 fremgår det ligeledes, at fårefoldene, kanalerne, strandengene og strandbredden er fredede.

Desuagtet ignoreres fredningsbestemmelsen af Dragør Kommune, Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening – sidstnævnte kaldes i folkemunde lidt spøgefuldt for »Affredningsnævnet« og »Danmarks Naturaffredningsforening«.

Det er en tragikomisk og bekymrende tendens, som vi er vidner til.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af lokalområdet i samme moment.

Vierdigets natur

Beliggenheden er, ud over Søvangs kyst, det smalleste og mest sårbare sted på hele Sydstrandens strækning. Projektets udførelse vil medføre en flaskehals, indeholdende uheldige menneskelige påvirkninger af strandengene og kystmiljøet ved Vierdiget.

Hver gang vi ikke respekterer de forskellige former for naturbeskyttelse, så gør vi det modsatte af »beskyttelse« og forringer dermed vilkårene for naturen og dens fremtid.

Naturbeskyttelse er ikke noget, staten foretager sig for sjovs skyld, men fordi der de pågældende steder findes natur, landskaber og vådområder, som er vigtige – ikke bare nu, men også i eftertiden.

En natur, der trives og udvikler sig i positiv retning, er afhængig af store sammenhængende arealer for at kunne sprede sig.

Det nytter ikke noget, at Dragør Kommune via salami-metoden bid for bid skærer stykker af vores kystlinje.

Dragør har masser af badefaciliteter – der er ikke brug for endnu en bro i et naturområde.

Vierdigetbroen er et fremmedelement, placeret midt i vores værnede natur, og dette element skaber forstyrrelse – ikke blot med sin tilstedeværelse, men også gennem den forstyrrelse anvendelsen af broen vil medføre, hvilket mere eller mindre vil kunne klippe naturen langs Sydstranden over i to.

Land- og vandaktiviteterne vil ikke gøre noget godt for naturområdet, som lokal-politikerne og den kommunale forvaltning vel at mærke har ansvaret for at beskytte på vegne af alle dragørborgere i henhold til Kommuneplan 2022.

Tænk venligst over, at bade-vandet er varmest på den tid af året, hvor naturen skal formere sig.

Vi skal måske til at værdsætte det, vi har til låns, og værne om kysten, dyrelivet og strandengene. Det er på alle parametre en ualmindelig dårlig idé at affrede og bebygge Sydstranden.

Kuriøs selvmodsigelse

Under sagsbehandlingen af broprojektet skriver kommunens administration følgende i et referat den 7. september  sidste år: »Det er administrationens vurdering, at de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser på kyststrækningen bør vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser, som er tilknyttet bade- og bådebroer, og at der ikke uden helt særlige omstændigheder bør tillades nye broer på denne kyststrækning.«

Men administrationen vil jo netop tillade, at der etableres en bade- og kajakbro, som belaster og udfordrer lokalområdets dyreliv, planter og det fredede område som helhed. Der eksisterer ingen »helt særlige omstændigheder« i denne sag.

Broprojektet er beklageligvis en fiks idé, der er fremkommet uden at tænke over, hvilke skadelige virkninger projektet vil få på naturområdet ved Vierdiget.

Klager behandles

I morgen, torsdag den 2. februar, skal kommunalbestyrelsen sagsbehandle 32 borgerklager over liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget.

Efter fire års kommunal sagsbehandling er der hverken styr på finansiering eller vedligehold af den privatfinansierede bro, hvilket med al tydelighed viser, at projektet bør nedlægges nu.

Beskyttelsen af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge affejes fuldstændig af kommunen, hvilket naturligvis ikke må ske, men det er ikke desto mindre de barske realiteter, der gør sig gældende.

Dragør Kommunes administration har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager, hvilket er en juridisk fadæse og tillige en klokkeklar demokratisk falliterklæring fra kommunens side.

Nu hviler ansvaret på skuldrene af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer.

Det bliver mildest talt nervepirrende at se, om politikerne vælger at trodse fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene og borgernes informative klager eller ej.

Vi kan hverken gøre fra eller til, men vi kan håbe på, at vinden blæser i fornuftens retning, og projektet stoppes.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Et grønnere Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), viceborgmester, har indsendt et debatindlæg om et grønnere Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk