Yderligere selvstændighed

I et høringssvar redegør Dragør Kommune for hvilke områder, man ønsker at hjemtage fra det forpligtende samarbejde

Dragør Kommune skal arbejde mod mere selvstændighed på en række punkter. Det blev konklusionen efter et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 18. juni. 

Efter reformen af tilskuds- og udligningssystemet, som Folketinget vedtog i begyndelsen af maj måned, blev der ligeledes åbnet op for en ændring i det forpligtende samarbejde, som blandt andre Dragør Kommune er tvunget til. Alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer blev enige om et høringssvar til Social- og Indenrigsministeriet på vegne af Dragør Kommune. I svaret bliver der redegjort for hvilke områder, Dragør Kommune ønsker løsnet fra det forpligtende samarbejde.

Den aftale, der blev lavet med Tårnby Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007, er opdelt i otte delaftaler. Dragør Kommune ønsker at hjemtage flere delaftaler helt, mens andre skal forblive i det forpligtende samarbejde. 

Hjælpemidler

For at skabe et bedre sammenhæng i arbejdet med borgernes behov ønsker Dragør Kommune at hjemtage hele aftalen om hjælpemidler. 

Dragør Kommune har allerede egne hjælpemidler og egen indkøbsaftaler, men følger Tårnby Kommunes serviceniveau. Forvaltningen påpeger, at denne konstruktion besværliggør etableringen af glidende sagsbehandling, og borgeren har ofte svært ved at gennemskue, hvor de skal henvende sig om deres sag.

Forvaltningen oplyser, at erfaringer fra Tårnby Kommune viser, at der kræves en organisation, der kan følge med i den faglige og teknologiske udvikling. Hvis området hjemtages vil administrationen lettes, og der kan etableres sammenhæng imellem bevillinger, indkøb, levering og kommunikation med borgerne og administrationen.

Dragør Kommune oplyser, at de vil kunne være klar til at hjemtagelse af opgaven fra årsskiftet 2020/2021.

Specialundervisning

Dragør Kommunes forvaltning oplyser, at forskning peger på, at en tidlige indsats, et særligt tilrettelagt forløb – og samtidig et, der er tæt på barnets sociale og hjemlige liv, vil sikre det bedste resultat for børn med problemer. Specialundervisning er derfor endnu et af de områder, som Dragør Kommune vil være klar til at hjemtage fra årsskiftet.

Ved hjemtagelse af specialundervisning vil der blive bedre muligheder for samarbejde og koordination om det enkelte barn, ung og familie med andre faggrupper, når personalet fysisk er samme sted. Det betyder dog ikke, at samarbejdet med Tårnby Kommune slutter. Ifølge forvaltningen har Dragør Kommune ikke elevgrundlag for at drive en selvstændig specialskole og vil derfor fortsat have behov for at købe pladser i et specialundervisningstilbud i Tårnby Kommune.

Natur og miljø

Dragør Kommunes forvaltning vurderer ikke, at det er fagligt forsvarligt at hjemtage natur- og miljøopgaven. Der kræves højt specialiserede, faglige kompetencer, og forvaltningen mener ikke, at Dragør Kommune har nok sager til at kunne sikre et optimalt fagligt miljø.

Det sociale område – børn

Dragør Kommune ønsker at hjemtage den delaftale, der omfatter behandling af personsager for børn. Der er i dag en del sager på tværs af Dragør og Tårnby Kommuner, der gør, at børn, unge og familier skal forholde sig til flere socialrådgivere. Ifølge forvaltningen vil en hjemtagelse af området potentielt give borgerne en oplevelse af et mere samlet forløb. 

Der kan dog være udfordringer for Dragør Kommune, der med relativt få opgaver kan have svært ved at få en specialiseret faglighed inden for området. Forvaltningen mener også her, at Dragør Kommune vil være klar til at overtage området den 1. januar 2021.

Det sociale område – voksne

I Dragør Kommune er der ikke et stort borgergrundlag inden for området med personsager for voksne. Det vil derfor ikke være muligt at etablere et fagligt miljø med tilstrækkeligt kompetencer til, at man med høj kvalitet kan varetage områdets opgavespænd og kompleksitet.

Forvaltningen vurderer dog, at det kan være en fordel at hjemtage nogle enkelte områder i delaftalen. Eksempler her på er de forebyggende indsatser, der i dag leveres af ekstern, privat aktør, samt botilbuddet Wiedergården, der er beliggende i Dragør Kommune.

Beskæftigelse og integration

Beskæftigelsesområdet vurderes at være en kompleks lovgivningsmæssig opgave, som kræver tiltag på tværs af kommuner. Derfor vurderes opgaven at kunne løses mere effektivt og bedre fagligt, hvis den fortsat håndteres samlet i Tårnby Kommune.

Ungecentret

Dragør Kommunes forvaltning mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er et fagligt miljø i Dragør Kommune med kompetencer på delområdet for de 18- til 30-årige. 

I øjeblikket varetages samtlige af områdets sager af Ungecenter Tårnby, og dette samarbejde fortsættes indtil videre. 

Genoptræning

Forvaltningen ønsker en delvis hjemtagelse af området for genoptræning, i det de mener, at de borgere, der henvises til træning efter Servicelovens §86 primært er ældre borgere, der har mistet funktionsevne. De berørte borgere er ofte i forvejen tilknyttet hjemmeplejen, og der ses i praksis også en tæt faglig sammenhæng med hverdagsrehabilitering (Serviceloven §83a). For denne borgergruppe menes træningen med fordel at kunne varetages i lokalmiljøet med tæt sammenhæng til eksempelvis daghjem, aktivitetscenter og i borgerens eget hjem. Dragør Kommune har allerede i dag et terapeutfagligt miljø inden for disse opgavefelter og dermed et dagligt grundlag til at kunne varetage opgaverne.

Genoptræning efter Sundhedslovens §140 og §84 anbefales ikke hjemtaget, da Dragør Kommune har for få borgere til at kunne oppebære et tilstrækkeligt fagligt miljø på området. 

Der ses en tæt sammenhæng mellem genoptræning og rehabiliteringsindsatser særligt på kræftområdet. Dragør og Tårnby Kommuner vil derfor indgå i dialog om udvidelse af samarbejdet til også at indeholde aftaler om varetagelse af forløbsprogramindsatser inden for KOL-, diabetes-, hjerte-, cancer- og rygområdet.

Høringssvar i fællesskab

Forvaltningerne i de to kommuner har på baggrund af et godt samarbejde siden kommunalreformen i fællesskab udarbejdet høringssvaret.

Inden Dragør Kommune kan hjemtage opgaverne, skal sagen behandles i Folketinget. Dette forventes at ske i løbet af efteråret.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk