Vi har modtaget – svar til Morten Dreyer:

Bådeværftet »Den Sorte Firkant«

Kære Morten Dreyer

Tak for din besvarelse af Jørgen Frederiksens indlæg i debatten om bådeværftets haller på Dragør Havn, hvor du skriver, at hallerne er lovligt opført (læs indlægget her). Din besvarelse giver mig anledning til at præcisere nogle af de retslige regler, der er gældende for kommuneplanlægning og lokalplanlægning i Kongeriget Danmark og lokalt.

Planloven hører under Erhvervsministeriet og er gældende for landsplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Landsplanlægningen varetages af staten og regionerne, mens kommuneplanlægningen, der omfatter alt, hvad der bygges i land- og byzoner, varetages af landets 98 kommuner

I Dragør gælder Kommuneplan 2009 med senere ændringer, og planen er opdelt i flere områder – et af disse er Dragør Havn. Ved vedtagelsen af kommuneplanen er der lagt vægt på, at ny bebyggelse på havnen skal tilpasses den historiske arkitektur og tilføre arkitektoniske kvaliteter i et nutidigt formsprog, hvor de historiske kvaliteter ikke domineres.

Skal disse ønsker tilgodeses, er der altså her tale om ønsket om en sammenhængende skala og harmoni mellem den historiske bebyggelse i den gamle havn og en ny bebyggelse.

I Lokalplan 70 er dette hovedsynspunkt detaljeret for et område af havnen. Byggefelterne er definerede og beskrevet i detaljer – og for så vidt angår det østlige byggefelt – hvorledes bygningerne underordner sig kommuneplanens bestemmelser.

Så vidt er alt lovmedholdeligt og i overensstemmelse med de planmæssige forudsætninger.

To bygherrer fremkommer med ønsker om at dele det østlige byggefelt, hvilket godkendes af Dragør Kommune, der opdeler arealet imellem Dragør Baadeværft og Café Espersen. Bådeværftet disponerer over det største areal og fremkommer med et projekt, der udbygger byggefeltet totalt, altså uden friarealer.

Dette projekt, som består af tre store haller, giver Drag-ør Kommune sin byggetilladelse til på trods af  flere protester, herunder fra TænkeTanken, hvis planer ligger til grund for kommuneplanrevisionen og Lokalplan 70. Kommunalbestyrelsen er således fuldt oplyst om konsekvenserne ved at give dispensation fra kommuneplanen og fra Lokalplan 70. For klart at markere at TænkeTanken ikke har lod i godkendelsen af hallernes opførelse, nedlægger TænkeTanken sig selv i fuld offentlighed ved personligt brev til Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, den 18. juni 2018. Borgmesteren har endnu ikke fundet anledning til at besvare brevet!

De to haller, der nu er opført på havnen, er første etape af en fuld udbygning af det byggefelt, værftet har fået stillet til rådighed – der venter endnu en anden etape – den tredje hal sammenbygget med de to opførte. Det færdige anlæg er 42 meter på den ene led og 64 meter på den anden led. De 64 meter udgøres af de sammenbyggede gavle, der er facaden mod Dragør gamle by. I folkemunde kaldet »Den Sorte Firkant«.

Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen give dispensation til mindre betydende ændringer af lokalplanen. Men, citat fra Planloven: »Men i nogle tilfælde kan de detaljerede bestemmelser være fastsat netop for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen, f.eks. i et bevaringsværdigt område. I så fald hører de bebyggelsesregulerende bestemmelser til principperne i lokalplanen og kan derved ikke fraviges ved dispensation.«

Kommunen har således ikke lovhjemmel til at dispensere fra Kommuneplan 2009 og Lokalplan 70. Skal værftets byggeri på havnen være lovmedholdeligt, skal der gennemføres en ny lokalplanlægning med offentlighedsprocedure, således at byens borgere har mulighed for at tage stilling til, om de vil have havnen ødelagt eller ej!

Morten, der er flere af dine synspunkter i dit indlæg i Drag-ør Nyt, jeg godt kunne vende med dig. Det må dog blive en anden gang, men, jeg synes, det er beskæmmende, at formanden for Planudvalget i Dragør Kommune ikke har kendskab til Planlovgivningen. I henhold til Planlovgivningen er værftets haller ulovligt opført og kan ved en retsinstans dømmes til nedrivning!

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Havnen er for os alle

Politikere og bestyrelsesmedlemmer i liste T har i fællesskab indsendt et debatindlæg om kommunens dispensation til værftet.

Vi har modtaget: Ny værftshal på Dragør Havn

Pia Krönlein, Eliana Odorico og Mari-Anne Gall har indsendt et indlæg om udbygning af værftet til Dragør Nyt.

Vi har modtaget: Klima, biodiversitet og lokalplaner

Helle Barth (V), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget har skrevet et debatindlæg om temaerne på udvalgets seneste møde....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk