En ny begyndelse – visionspapir for Dragør Kirke

Det nye menighedsråd for Dragør Kirke har udarbejdet et visionspapir, der skal styrke og udvikle kirken, nå flere i lokalsamfundet og bevare det gode fællesskab i menigheden

Af Birgit Buddegård

Menighedsrådet ved Dragør Kirke består af otte demokratisk valgte medlemmer, og ved det seneste valg i november sidste år er seks ud af de otte nye medlemmer. Desuden er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.

Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne, der er ansat af Kirkeministeriet. Men menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelse af præster.

En væsentlig opgave er at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst.

Det nyvalgte menighedsråd ønsker at øge kirkens synlighed, nå flere i lokalsamfundet og bevare det gode fællesskab i menigheden. Målet er at drive en stærk kirke, der opleves relevant og nutidig, samtidig med at kernen i forkyndelsen fastholdes. Menighedsrådet ønsker, at kirken fremtræder levende og taler til så mange som muligt.

Menighedsrådet samledes derfor i forsommeren til et visionsseminar for at finde sigtelinjer for fremtiden, og det har udmøntet sig i visionspapiret: En ny begyndelse.

Synlig og relevant kirke

I den anledning er Dragør Nyt inviteret til besøg i sognegården, hvor formand for menighedsrådet Rita Smedegaard og næstformand Jens Thorhauge tager imod.

De understreger begge kirkens rummelighed, Dragør Kirke er midtersøgende, så alle kan føle sig velkomne. Menighedsrådet arbejder ikke for at føre ideologiske kampe, men ønsker at skabe åbne rammer, understreger Jens Thorhauge.

Kirken har stor synlighed og betydning ved mange af menneskelivets overgangsritualer såsom dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Men menighedsrådets vision er derudover ikke blot at fylde kirken til julegudstjenester, men også til kristne højtider såsom påske og pinse, til tema-gudstjenester, børnegudstjenester og koncerter.

Kirken kan være andet end søndagsgudstjenester, og menighedsrådet vil gerne udvikle kirken med forskellige gudstjenesteformer, inspirerende og oplysende foredrag, sangaftener og morgensang. Aktiviteter, der foregår i kirkerummet, skal have folkekirkelig relevans understreger både for- og næstformand.

Møder i sognegården

I sognegården kan et bredt spektrum af aktiviter finde sted – det være sig foredrag, debatter, sangaftener og mere socialtkulturelle tiltag, men med en kobling til kristne værdier.

Jens Thorhauge fortæller, at man vil fortsætte sine aftenarrangementer, der under overskriften En aften i godt selskab byder på interessante foredrag. Man arbejder i øjeblikket på at arrangere et foredrag med forfatteren Martin Kongstad, der i Weekendavisen har funderet over, hvorfor der ikke er nogen præst i Matador, hvor ellers alle hverv og arketyper i en datidig mellemstor, midtsjællandsk provinsby er repræsenteret. Og det er jo en spændende synsvinkel at lægge på den folkekære serie, så det bliver givet en interessant aften.

Gravplads og bydelspark

Også kirkegården er i menighedsrådets tanker som en vigtig del af kirkens univers. Dens primære funktion er som begravelsesplads og mindested, men menighedsrådet ser også kirkegården som en bynær park, hvor man kan finde ro i smukke omgivelser. Derfor er der opsat bænke og skabt et nyt rum, hvor man kan sidde i stille eftertænksomhed og nyde alt det – lidt vilde – grønne, der skaber stor biodiversitet.

Antallet af traditionelle begravelser falder, det samme gør indtægterne ved salg af gravsteder, og det er derfor vigtigt, at kirkegården er mindst mulig vedligeholdelseskrævende.

Kommunikationsstrategi

Rita Smedegaard og Jens Thorhauge fortæller, at menighedsrådet ønsker, at kirkens mange tilbud kommer ud på alle relevante platforme, både fysiske og virtuelle.

Tanken er et samlet grafisk design, og i den anledning fremhæver Rita Smedegaard kirkebladet, der udarbejdes i samarbjede med Store Magleby Kirke, som et grafisk og informativt medie, der er stor tilfredshed med. Kirkebladet kommer ud til alle og giver indsigt i, hvad der foregår i kirken og sognet som helhed.

Der arbejdes nu på en ny kommunikationsstrategi, og ønsket er at frigøre midler til ansættelse af en deltidskommunikationsmedarbejder. I øjeblikket varetager sognepræst og kordegn Anette Lyneborg dette arbejde, men de brugte timer her til kunne i stedet for bruges til at øge kirkens såkaldte »præstepoint« – forstået som det antal præstetimer, der er til rådighed til gavn for det kirkelige arbejde.

En glad præst

Under samtalen med de to menighedsrådsmedlemmer stikker sognepræst Jens Bach Pedersen – i bogstaveligste forstand – hovedet ind ad døren, og med glade øjne og ditto smil lader han ingen tvivl om, at han er helt i sync med det nye menighedsråds visioner. Begge kirkens præster deltog i visionsseminaret, og Jens Bach Pedersen, der understreger, at han ellers ikke udtaler sig på sin præstekollegas vegne, understreger, at han i denne sammenhæng ikke har problemer med at konstatere, at de begge er så glade for tankerne og visionerne, som de fuldt ud tilslutter sig.

Bredt samarbejde

Det ny menighedsråd tilstræber et bredt samarbejde – både i lokalsamfundet og i en bredere forståelse. At skabe fælles aktiviteter med andre vil skabe nye berøringsflader. Et øget inspirationssamarbejde med Store Magleby Kirke – ikke mindst om kommunikation ud over det nuværende samarbejde om kirkebladet – undersøges, det samme gør samarbejdsmulighederne med de øvrige kirker i provstiet. Herudover tænker man på menighedssamfundet, skolerne – for eksempel musikalsk og med krybbespil – Dragør Kultur- og Musikskole, lokale kor, Museum Amager, bibliotekerne og Dragør Kommune.

Menighedsrådet har igangsat en sogneanalyse, som de har hyret Kirkefondet til at udarbejde. Kirkefondet er en folkekirkelig organisation, som har til formål at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder, og det har stor erfaring i at udarbejde en sogneprofil – eller analyse – som menighedsråd kan anvende i planlægningen af aktiviteter. De kigger for eksempel på aldersfordelingen i sognet, om der er mange børnefamilier eller enlige, og om medlemsskabet af folkekirken er højt eller lavt m.m.

Stort program for efteråret

Efter en tid med nedlukninger på grund af coronapandemien er der nu igen fuld gang i planlægningen af aktiviteter for efteråret.

Dragør Kirkes organist har allerede planlagt syv koncerter spændende fra nordisk folkemusik over jazz og kirkens eget børnekor.

Desuden er man langt fremme med et program for andre arrangementer – både højskoleformiddage og aftenarrangementer, hvor man ud over førnævnte forfatter Martin Kongstad kan møde leder af Museum Amager Søren Mentz, der vil tage deltagerne gennem museets jubilæumsudstillinger, og præst ved Lindevangs Kirke Christiane Gammeltoft-Hansen, der vil fortælle om arbejdet med at forny gudstjenesten.

Yderligere information på www.dragoerkirke.dk – gudstjenester og koncerter m.m. annonceres på kirkens hjemmeside, i kirkebladet samt i nærværende avis.

Formanden i Drag­ør Kirkes menighedsråd, Rita Smedegaard, og næstformand Jens Thorhauge sidder ned til et interview med Drag­ør Nyt, mens sognepræst Jens Bach Pedersen kigger ind. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Formanden i Drag­ør Kirkes menighedsråd, Rita Smedegaard, og næstformand Jens Thorhauge sidder ned til et interview med Drag­ør Nyt, mens sognepræst Jens Bach Pedersen kigger ind. Foto: Hans Jacob Sørensen.
På Drag­ør Kirkegård har man opsat bænke med henblik på at skabe et nyt rum, hvor man kan sidde i stille eftertænksomhed og nyde beplantningerne, der skaber mere biodiversitet. Foto: Hans Jacob Sørensen.
På Drag­ør Kirkegård har man opsat bænke med henblik på at skabe et nyt rum, hvor man kan sidde i stille eftertænksomhed og nyde beplantningerne, der skaber mere biodiversitet. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk