Flytning af dagpleje udskydes til efteråret 

Fremtiden for dagplejens gæstehus og legestue er uvis frem til den anden side af sommerferien. Protester har foreløbig udskudt beslutningen

Af Rasmus Mark Pedersen

Det er ikke bare sådan lige at flytte dagplejens gæstehus-funktion og legestue til Nordstrandens Vuggestue. Det forslag har således været genstand for heftig debat – både her i Dragør Nyt og i de mange høringssvar, der er kommet til forslaget. 

Efter omfattende protester fra forældre og dagplejepersonale har politikerne i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttet at udskyde beslutningen til efter sommerferien. 

Forslaget skal bringe omkostningerne ned for dagplejen, hvor antallet af børn er faldet drastisk. 

Administrationens forslag sigter mod at samle dagplejens funktioner under ét tag for at spare på personalet og optimere de fysiske rammer. 

Den foreslåede flytning skulle reducere omkostningerne markant – fra oprindeligt fire ansatte til kun én pædagog i gæstehuset ved Nordstrandens vuggestue, hvilket vil medføre en betydelig årlig besparelse på 1,2 mio. kr.

Men beslutningen om udsættelsen kom efter modtagelsen af 12 høringssvar, der spændte bredt i deres syn på forslaget. Mens nogle så en faglig gevinst i at integrere gæstehuset i vuggestuen, udtrykte andre bekymring for dagplejens fremtidige kvalitet og tilgængelighed. 

Særligt dagplejens forældrebestyrelse og medarbejdere stod fast på, at flytningen ville forringe kvaliteten af dagplejen og gå imod ambitionen om at bevare et attraktivt tilbud for forældre, der foretrækker et mindre børnemiljø.

Beslutning udskydes

På det afgørende møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget foreslog konstitutionspartierne Socialdemokratiet, Konservative og Venstre at udsætte beslutningen til august eller september. 

Det giver ligeledes plads til, at forvaltningen kan iværksætte en markedsundersøgelse bistået af forældrebestyrelsen for at undersøge behovet for dagplejen, som skal munde ud i en orientering til udvalget i slutningen af sommeren.

Kritikerne af forslaget – Moderaterne og liste T – har især påpeget den langvarige periode med uvished, som ansatte og forældre nu skal igennem. 

De understreger vigtigheden af at bevare dagplejen som en værdifuld del af kommunens tilbud til de yngste borgere, og de opfordrer til en grundig genovervejelse af fremtidsplanerne.

Med udsættelsen er der nu åbnet for, at alle parter kan finde en fælles vej frem, der både sikrer økonomisk bæredygtighed og opretholder kvaliteten af dagplejetilbudet i Dragør. 

Forvaltningen har til opgave at komme tilbage med en plan for dagplejen, der tager højde for de mange input fra høringssvarene, og som samtidig sikrer, at dagplejen fortsat kan tilbyde et hjemligt og trygt miljø for de allermindste.

Omvendt er det også en kendsgerning, at prisen per barn i dagplejen er over en halv gange mere end i vuggestuen, selvom forældrene betaler nogenlunde det samme. 

Den hidtidigt foreslåede plan vil som nævnt spare cirka 1,2 mio. kr. på det årlige budget for børneområdet, og den  vil derfor bidrage med cirka halvdelen af det beløb, der skal findes for at overholde budgettet i 2025.

Beslutningen om flytningen af dagplejen er udskydt. Foto: TorbenStender.
Beslutningen om flytningen af dagplejen er udskydt. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk