Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus

Sikke et dejligt og varmt forår det har været indtil nu.

Konfirmationerne har været afholdt og sidste skoledag for 9. klasserne er afviklet, og byen har været fyldt med glade unge.

Nu er vi på vej ind i sommeren som byder på endnu flere fælles oplevelser i Dragør.

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.
Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

Frivillighed

Vi er heldige i Dragør at have frivillige i rigtig mange foreninger, der uge efter uge yder en kæmpe indsats.

I pinsen var der det årlige pinsestævne i Dragør Boldklub, hvor flere hundrede børn spiller foldbold.

Det er et stævne, der sættes stor pris på hos klubberne i de andre kommuner, og Dragørs børn deltog flittigt.

Også i denne måned havde Amagerland Gymnastik forening deres årlige afslutning, og her fik jeg fornøjelsen af at overraske Gert Jansen med en præmie fra klubben og blomster fra kommunen i anledningen af, at han i år har været frivillig i 50 år. Imponerende indsats.

Og lørdag den 8. juni samler foreningen Cykling uden alder frivillige fra andre lande til en konference i Dragør om cykling til ældre.

Jeg nævner alt dette fordi foreningslivet og frivilligheden er en vigtig sammenhængskraft i vores lokalsamfund. Bak alle de frivillige op – eller endnu bedre overvej om ikke du kan bruge en times tid en gang imellem til at give en hånd med.

Besøg fra udlandet

Vi har netop haft besøg af både gæster fra Norge og Irland.

Politikere fra Haa Kommune i sydnorge besøgte Dragør for at høre mere om politisk organisering, styring af udgifter på velfærdsområdet og politisk ledelse og organisering.

Repræsentanter for det nationale turistråd, en britisk turismeekspert og repræsentanter fra destinationen »Cliffs of Moher« besøgte Dragør for at høre om strategien med turisme i Dragør, endagsturister og de politiske overvejelser om UNESCO og den debat, der var op mod valget.

Det er dejligt, at vi kan udveksle erfaringer på tværs af landegrænser, og jeg er rigtig glad for, at vi kan sætte Dragør på både det nationale og det internatonale landkort.

Jobmesse

Sammen med Tårnby Kommune og sprogcentret har vi arrangeret en stor jobmesse torsdag den 23. maj i Amagerhallen.

60 virksomheder fra Amager deltog og fortalte om deres virksomheder, job og uddannelse, og op mod 800 borgere deltog.

Forhåbentlig har det ført til nogle gode match mellem arbejdstager og arbejdsgiver og inspiration for andre om forskellige uddannelser.

Det er en stor styrke, at vi løfter disse opgaver på tværs af vores to kommuner og samarbejder om beskæftigelsesindsatsen.

PFAS

Jeg tog for et stykke tid siden, sammen med Tårnbys borgmester kontakt til lufthavnen for at drøfte udfordringerne om PFAS-forureningen. Det medførte, at der mellem de to kommuner og lufthavnen blev nedsat en arbejdsgruppe, der løbende skal følge indsatser og vurdere behovet for eventuelle nye indsatser for håndtering af PFAS gennem en dynamisk handlingsplan på tværs af kommunerne og lufthavnen.

Den første indsatsrapport er nu politisk behandlet.

Vi har også som kommune fået en juridisk vurdering fra vores advokater, om vi kan gøre et retlig ansvar gældende. Hovedkonklusionen er, at der på det foreliggende grundlag ikke vurderes, at der kan gørens ansvar gældende i kraft af uagtsomhedsbedømmelse og, at Dragør Kommune ikke kan rejse erstatningskrav for forurening af drikkevandet under Dragør. En forurening der i øvrigt, som i andre dele af landet, også skyldes tidligere anvendelse af pesticider i landbrug og gartneri.

Aktuelt arbejdes der hen i mod, at Dragør Kommune kan lade jord fra hovedgrøften oplagres på lufthavnens område, så Dragør ikke skal betale for dette.

Ligeledes er der afværgeanlæg med rensning af vand opstillet i lufthavnens område ved Store Magleby, ligesom det forventes, at der opstilles yderligere renseanlæg.

Vandet der udledes i Øresund via Dragør Nord måles for forurening.

Drøftelserne med lufthavnen fortsætter, og vi følger udviklingen tæt i samarbejde med Tårnby Kommune.

Lokalplan i høring

På kommunens hjemmeside kan du læse om lokalplanen for Sdr. Tangvej, der er i høring.

Vi er nået langt med udviklingen af dette erhvervsområde til boliger, og vi er ved at være i sidste fase af lokalplanlægningen.

Hvis alt går vel skulle vi gerne kunne indvie nye lejligheder i 2025.

Dåvildt og gæs

Dragør Kommune har givet Naturstyrelsen tilladelse til, at fjerne et hegn på arealerne på Vestamager. Det har den konsekvens, at dåvildtet kan bevæge sig mere frit, og vi kommer til at opleve dåvildt på de skovarealer, der ligger i Dragør Kommune. Det giver bedre dyreliv og gode oplevelser for os som borgere.

Den endelige gennemførelse af dette afventer den politiske behandling i Tårnby Kommune.

Dragørs gæs har ligeledes været genstand for en vurdering af hvorvidt græsset kan slås. For vi fik nemlig forbud af miljømyndighederne til at slå græs ved gåserepublikken.

Derfor rejste vi politisk en sag over for fredningsnævnet, der efterfølgende har givet os tilladelse til at slå græsset, så vi kan skabe gode vilkår for gæssene. Det er dejligt at det lykkedes.

Fjernvarmen

Til vores borgermøde i april måned var der 400 borgere der deltog. Dragør Kommune og Tårnby Forsyning gentager derfor mødet den 18. juni kl. 17.00 i Hollænderhallen.

Fik du ikke en plads sidst, har du nu muligheden for at tilmelde dig ved at bruge kommunens hjemmeside.

Kystsikring

Den statslige arbejdsgruppe er fortsat i fuld gang med at vurdere den samlede løsning for kystsikring af hovedstadsområdet. Ligeledes fortsætter vi vores arbejde i Dragør.

Jeg vil inden sommeren komme med en status på det samlede arbejde og en opsummering af, hvor vi står i dag og hvad fremtiden bringer.

Det er omfattende at beskrive i nyhedsbrevet, så det kommer senere over sommeren som et nyt indlæg i Dragør Nyt.

Borgerforslag

Liste T har stillet et forslag om, at vi politisk vedtager, at man som borger kan stille »borgerforslag« til politisk behandling. Lidt i stil med de muligheder vi også som borgere har med at stille forslag til Folketinget.

Det har vi behandlet – og et enigt økonomiudvalg har anbefalet det, og vi træffer endelig beslutning på kommunalbestyrelsens møde i maj måned.

Det er et rigtigt godt forslag liste T har fremsat, og det bliver spændende at arbejde med fremadrettet.

Tak til liste T for at se og pege på denne mulighed.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk