Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Aktuelle sager fra Dragør Rådhus

Flere store og vigtige sager har været behandlet i marts måned. 

Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.

Økonomi

Efter mit sidste nyhedsbrev, der blev bragt i Dragør Nyt onsdag den 6. marts, hvor jeg skrev om økonomien, har det afstedkommet forskellige politiske indlæg. 

Der er borgere, der har spurgt, om jeg vil uddybe – og særligt med fokus på Dragørs gæld. Derfor en kort opsummering.

• Dragør har overholdt sine budgetter i 2022 og 2023 og har haft et mindre forbrug i begge år.

• Kassebeholdningens opbygning følger det vedtagne budget, og kassebeholdningen er pt. 85 mio. kr.

• Den vedtagne økonomiske politik følges.

• Gælden er overordnet delt på tre områder. Det ene er gæld optaget til byggeriet af plejeboliger (Enggården). Det andet er gæld, vi optager som kompensation for pensionisters indefrysning af ejendomsskatter. Det tredje er gæld, der er optaget til andet gennem årene.

I forhold til gæld optages der hvert år et lån, der blandt andet dækker de ejendomsskatter, der indefryses. Gælden afskrives, efterhånden som vi får indfriet de indefrosne ejendomsskatter. 

Samtidig optager vi lån – f.eks. til energivenlige investeringer, også omtalt som ESCO-midler. Kommunerne har mulighed for at låne til blandt andet grønne investeringer, og de afskrives med den tilbagebetalingstid, der er for mindre energiudgifter. 

Det har været en del af en fast praksis gennem mange år, som alle partier har været enige om.

Erhvervsområde

Vi har fået mulighed for at udvikle erhvervsareal vest for A. P. Møllers Allé. Det sker efter en dispensation, staten har givet Dragør Kommune. 

Arealet er på i alt 170.000 m2, og der er tre ejere af arealet. 

I marts er de politiske udvalg orienteret om status på udviklingen af området. Kommunalbestyrelsen har igangsat muligheden for erhvervsudvikling af området. 

Hjørneflagene for området er sat, men den endelige lokalplan er ikke lavet endnu. 

Det sker, når de private grundejere har fundet investorer, så udviklingen af området sker i et samarbejde mellem de private ejere af grundene, kommende investorer og kommunen. 

I dette arbejde skal der være et fokus på at lave den bedste og mest hensigtsmæssige trafikafvikling. Og samtidig skal vi også have et fokus på miljørigtige og bæredygtige løsninger. 

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling ligger mig bestemt på sinde. 

Vi er ikke »first movers« i Dragør, men vi skal nu og årene fremover sætte øget fokus på vores omstilling. Jeg er derfor glad for, at vi i sidste år meldte os ind i den samlede klimaalliance, der består af alle kommuner i Danmark. 

Et andet vigtigt tiltag er, at vi efter en dialog mellem en gruppe på 12 kommuner i hovedstadsområdet er gået i fælles samarbejde om at undersøge mulighederne for, at vi kan etablere et fælles solcelle-selskab, så der kan komme solceller på de kommunale tage. 

I dag må kommunerne ikke bare sætte solceller op, da det kræves, at der dannes et selskab til at håndtere dette. 

Onsdag den 17. og 24. april holder vi to informationsmøder om fjernvarme. 

På møderne kommer direktøren for CTR, som er det firma, der leverer varmen, og fortæller om selve produktionen af varmen. Og direktøren for Tårnby Forsyning fortæller om den praktiske proces, vi står over for. 

Jeg håber, at mange har lyst til at deltage en af de to dage.

I det kommende år kommer vi til at debattere vores klimaindsatser yderligere. 

Dagplejen

På udvalgsmødet i marts blev det besluttet at udskyde sagen om flytning af dagplejens hus fra Engvej til Nordstrandens vuggestue. 

Et flertal har tilkendegivet, at dagplejen er et vigtigt tilbud, og vi skal samtidig med et faldende børnetal afsøge, om flere forældre reelt ønsker pasning i dagpleje. 

Desværre ser vi over landet, at søgningen er faldende, hvilket også har været tilfældet i Dragør. 

Vi er i en situation, hvor udgiften til dagpleje har været dyrere end en vuggestueplads. Det skyldes, at vi i Dragør har valgt en model, hvor pasning af børnene ved dagplejers fravær sker ved ekstra fastansat personale i stedet for, at man passes hos anden dagpleje. Det er på den ene side ikke holdbart i længden – og på den anden side ønsker vi at undersøge, om flere forældre ønsker at søge dagpleje. 

Derfor har vi udsat beslutninger om dagplejens fremtidige organisering til sommeren. 

I mellemtiden har vi bedt om, at der gennemføres en øget markedsføring af dagplejen som pasningstilbud, og alle nye forældre spørges, om de ønsker dagpleje eller vuggestue fremadrettet. 

Når vi har et bedre overblik efter sommerferien, tager vi stilling til den fremtidige organisering.

Søbadet

I forbindelse med, at der er igangsat en proces om at styrke Hollænderhallens drift og sikre bedre vilkår for klubberne, har ledelsen af Hollænderhallen været igennem en vurdering af både økonomi, vagtplaner, organisering og lovgivning. 

Efter en gennemgang har det vist sig, at den praksis vi har haft gennem mange år, ved at kommunen har stået for kiosksalget på Søbadet, ikke er lovligt. Kommunalfuldmagtsreglerne giver os ganske enkelt ikke mulighed for, at kommunen må drive kiosken. 

Derfor har økonomiudvalget besluttet at lade private virksomheder byde ind på at varetage opgaven med at drive kiosken på Søbadet. 

Dragør Kommune vil fortsat stå for både billetsalg og dagligt opsyn i åbningstiden.

Tandplejen

Som tidligere nævnt er man over hele landet udfordret med mangel på tandlæger. 

I Dragør er vi også udfordret med finde kvalificeret personale til tandplejen. 

Det har som tidligere omtalt betydet, at vi ikke kan levere tilstrækkelig tandbehandling til børnene i den kommunale tandpleje. 

Derfor har vi ud over tidligere tiltag igangsat nye tiltag for, at vi fremadrettet kan tilbyde den rettidige behandling. 

Derfor er der samlet lavet en plan der indeholder:

1. For de børn, der står i et akut behandlingsbehov, henvises til privat tandlæge, hvis ikke vi selv kan tilbyde behandlingen.

2. Vi har besluttet at indlede forhandlinger med Tårnby Kommune om fælles tandklinik i fremtiden, hvor denne drives af Tårnby. Indtil aftalen er indgået, hjælper Tårnby Kommune med de ordinære eftersyn, så ventetiden forkortes

3. Vi udbyder bøjlebehandling til privatpraktiserende tandlæger.

Alle forældre er via AULA orienteret, og man kan også på kommunens hjemmeside læse yderligere information.

Wonderful Copenhagen og KL-topmødet

Mandag den 11. marts bød jeg, sammen med Tårnbys borgmester, velkommen til kickoff-møde om udvikling af turismeindsatsen. 

Vi har indgået et partnerskab med Wonderful Copenhagen om at lave en ny markedsføring af Dragør, ligesom det Tårnby Kommune også er i gang med. Derfor holdt vi et fælles møde, hvor vi satte processen i gang. Det var rigtig dejligt at se, at så mange fra Dragør deltog.

Torsdag den 21. og fredag den 22. marts blev det årlige KL-topmøde afviklet i Aalborg. 

Topmødet i år havde fokus på velfærdsstatens udfordringer og kommunernes opgaver på velfærdsområdet. 

Ud over det står vi midt i en generel krisetid, hvor krigen i Ukraine har stor betydning for vores samfundsøkonomi, og vi står også over for store klimaudfordringer. 

Der er ingen tvivl om, at kommunerne er hårdt presset på økonomien og står over for store udfordringer. 

Trods de alvorlige emner er det altid en fornøjelse at mødes med andre kommunalpolitikere, de landspolitiske partiledere, folketingsmedlemmer og faglige eksperter i et forum, hvor der er tid til at drøfte de udfordringer, vi står over for.  

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk