Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Det er kort tid siden, at mit sidste nyhedsbrev kom, men der er flere vigtige emner af stor betydning for Dragør, så derfor en opdatering.

Fjernvarmen

Dragør Kommunes arbejde med udrulningen af fjernvarme holder den oprindelige tidsplan, der er lavet. Men der er kommet alvorlige bump på vejen. 

Kommunerne blev i 2022 pålagt at lave en varmeplan med fokus på, om fjernvarmen kan udrulles i kommunerne. Den opgave blev løst, selvom der blev givet ganske kort tid til det fra regeringens side. 

Kommunerne blev sat i udsigt, at der ville være en statslig økonomisk understøttelse af fjernvarmen. Alle kommuner skulle søge disse midler, men de mange kommuner, der først skulle til at planlægge udrulning og ikke havde store fjernvarmeprojekter i forvejen, kunne først søge, når de havde fået udarbejdet egentlige projektbeskrivelser. 

Alle disse kommuner har søgt, så hurtigt de kunne. Men problemet er, at regeringen ikke fik afsat nok midler, så alle de kommuner, der havde mulighed for at søge først, har tømt hele puljen. Og regeringen har ikke afsat yderligere midler til resten af landets kommuner. 

Det er et stort problem af flere årsager. Det ene er, at hvis ikke der kommer flere midler til fjernvarmen inden udgangen af 2023, skal der fra statslig side laves en ny bekendtgørelse om fjernvarme. Det tager tid og kan forsinke kommunernes udrulning i op til 12 måneder. 

Det andet og meget store problem er, at kommunerne – også Dragør – skal genberegne hele fjernvarmeprojektet. 

Derfor har jeg sammen med Tårnbys borgmester taget initiativ til, at 14 borgmestre på tværs af landet og formænd for 12 forsyningsselskaber er gået sammen i en henvendelse til finansministeren og klima, energi- og forsyningsministeren med opfordring om, at de ligestiller alle kommuner, så alle kan få tilskud. Vi kan ikke have et A- og et B-hold i det kommunale landskab, når det angår varmeforsyningen.

Vores sammenslutning har i sidste uge medført en del medieopmærksomhed i både lokale og landsdækkende medier, og jeg håber, at det fælles pres, vi på tværs af kommunerne nu lægger, kommer til at give et positivt resultat.

Ekstra regning på vej til Dragør

I sidste nummer af Dragør Nyt skrev jeg om, at Dragør Kommune i 2027 får en bod, der kan løbe op mod 20 mio kr., som vi skal betale til staten. 

Årsagen er, at der er meget stor forskel på kommunernes vilkår på skatteindtægter. Da kommunerne generelt ikke skal tilføres flere midler, skal nogle kommuner betale for, at andre får flere midler. Dragør kommer til at betale. 

Der skal ikke være nogen tvivl om, at min mening er, at det aftalesystem, der er mellem kommunerne og regeringen om kommunernes økonomi, er brudt sammen. Den urimelighed, at nogle få kommuner skal blive ved med at blive økonomisk straffet for andre kommuners budgetlægning, skal stoppe. 

Desværre står vi ret alene sammen med et mindre antal kommuner om dette synspunkt, men jeg kommer til at nævne det igen og igen i alle de fora, hvor der kan sættes lys på problemet. 

Det betyder også, at vi nu i vores kommunale budgetter må begynde at se frem mod nogle år, hvor vi bliver yderligere straffet økonomisk og må begynde at spare op til det. Det får den konsekvens, at vi nu og i årene frem må i gang med nye prioriteringer.

Sølyst og klubtilbud

I 2023 er Klub Dragør og Dragør Ungdomsskole blevet lagt sammen. Formålet er at lave et endnu bedre ungetilbud til unge i Dragør, og at vi ikke har to tilbud, der konkurrerer om at tiltrække unge. Samtidig er det målet at tage det bedste fra de to verdener og sammen med børn, unge og forældre at udvikle et nyt samlet tilbud.

Hidtil har Klub Dragør og ungdomsskolen været spredt på en del matrikler. Det betyder også, at de personaleressourcer, der er, har været fordelt på flere matrikler. Der har været en høringsproces, hvor blandt andet børn og unge er inddraget for at høre, hvad der efterspørges i et nyt ungetilbud.

På baggrund af blandt andet disse meldinger, kombineret med faglig viden og erfaring fra andre kommuner om organisering af tilbud til børn og unge, har ledelse og personale også vurderet, hvordan man bedst organiserer sig på forskellige matrikler.

I klubregi er der lagt vægt på, at antallet af medarbejdere er væsentligt i forhold til at understøtte en god kvalitet, da aktiviteterne hovedsageligt er medarbejderdrevne, og der er dertil sat fokus på gode relationer og fællesskaber. 

Kombinationen af at arbejde med relationer og attraktive aktiviteter kræver både medarbejdere, rollemodeller og engagerede voksne. Derfor foretrækkes det, at antallet af matrikler reduceres fremfor at have flere matrikler, hvor aktiviteterne omvendt ikke kan understøttes pædagogisk. Derfor blev det over for politikerne anbefalet, at det nye ungetilbud drives fra Elisenborg og Krudthuset, kombineret med de matrikler, ungdomsskolen gør brug af. 

Denne anbefaling har kommunalbestyrelsen fulgt, og derfor er der truffet beslutning om, at der fra 2024 ikke længere skal være klubtilbud i Sølyst. 

Det giver så Dragør Kommune en mulighed for at kunne udvide vuggestuen og børnehaven i Sølyst med flere pladser, såfremt det skulle vise sig at være behov for dette i Søvang. På denne måde sikres nye børnefamilier en mulighed for dagtilbudsplads i det nære område.

Stormflod

Vi har været igennem en alvorlig weekend. I store dele af Syd- og Østdanmark ser man store skader, og flere steder har stormfloden været mere end en 100-års-hændelse. Det er meget trist at se de store skader, der har været i de andre kommuner. 

I Dragør kom vi overordnet igennem uden meget store skader. Især fordi vindretningen medførte, at der ikke var en stor og direkte bølgepåvirkning i Dragør. Men derimod betød det, at særligt Sydvestpynten blev hårdt ramt. Der er her sket skader på ejendomme, ligesom beboerne længe efter stormen har måttet slås med vandstandsstigningerne. 

Hovedstadens Beredskab og teknisk forvaltning har ydet en stor indsats over weekenden med styrkelse af diger og har også søndag ydet ekstra hjælp til borgerne på Sydvestpynten. 

Vi evaluerer nu vores krisehåndtering i kommunen og drager læring, ligesom jeg indenfor kort tid vil udsende en opdatering af, hvor langt vi er kommet med etableringen af yderligere kystsikring. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk