Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nytårsårshilsen

Et nyt år, 2023, er netop begyndt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til på kommunalbestyrelsens vegne at ønske alle et godt og lykkebringende nytår. 

Årsskiftet er også tiden til at se tilbage på året, der gik, og samtidig se på de kommende opgaver.

2022

Året 2022 har været et travlt år. Den nye kommunalbestyrelse trådte sammen i en fin blanding af nye og erfarne politikere, der har suppleret hinanden godt. 

Det er mit indtryk, at kommunalbestyrelsen er kommet godt i gang med arbejdet, og der er en god stemning med plads til konstruktive debatter om såvel det, vi er enige om, som det, vi er uenige om. 

Vi er valgt på vores holdninger, og vi mener noget forskelligt. Men vi har en fælles opgave – nemlig at sikre gode politiske løsninger.

Når vi tager et kort tilbageblik på 2022, har vi haft generelle udfordringer såsom flygtningekrise, varmeplan og kystsikring. Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening samt de stigende udgifter til ældre- og børneområdet bidrog til, at der var behov for en stram budgetaftale i Dragør. Alle er de områder, som vi også kommer til at bruge meget tid på i 2023 – og formentlig også i de kommende år. 

I foråret havde vi desuden et dejligt og festligt besøg fra kongehuset med deltagelse af H. M. Dronningen og H. K. H. Prinsesse Beatrix af Holland, da vi fejrede hollændernes indvandring til Store Magleby. 

Året 2022 har også summet af liv med mange arrangementer i byen, og jeg bliver glad hver gang, jeg oplever fællesskabet og ser foreninger og frivillige, der gør en ekstra indsats. 

Nordea-fonden

I december måned havde jeg møde med den administrerende direktør for Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen. Her drøftede vi fondens virke og mulighederne for kommunerne. 

Jeg aftalte med direktøren, at jeg i et kommende nyhedsbrev vil gøre alle foreninger opmærksomme på muligheden for at søge fonden om støtte. 

Nordea-fonden støtter bå-de små og store projekter – og derfor også hermed en særlig opfordring til alle vores foreninger i Dragør om at orientere sig om mulighederne for støtte fra Nordea-fonden til mindre projekter. Så til alle jer aktive foreningsledere og bestyrelsesmedlemmer: Tjek Nordea-fondens hjemmeside og se, om der kan være mulighed for at søge støtte til netop nogle af jeres gode idéer. 

Nordea-fonden har i december måned støttet Dragør Kommune med en millon kroner til etablering af ude- og fritidsarealer til kommunens børn og unge blandt andet i vores klub. 

Det er en stor donation, som vi glæder os til – sammen med børnene og Nordea-fonden – at omsætte til gode udearealer på Elisenborg. Tak til Nordea-fonden for den fine støtte. 

Lufthavnen

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal optages forhandlinger med lufthavnen om udfordringerne med PFAS. Disse forhandlinger er aktuelt i gang og vil fortsætte over vinteren.

Som noget helt nyt er lufthavnen begyndt at deltage i lokale partnerskaber med finansiering af lokale tiltag til gavn for borgerne. 

Her støtter lufthavnen blandt andet Naturplejen i Dragør ved at understøtte TAMU-skolen med en donation på 85.000 kr. til køb af en kvægvogn, og samtidig støtter lufthavnen samme projekt, som Nordea-fonden, med etablering af udearealer til børn med 75.000 kr. 

En stor tak til lufthavnen for jeres velvilje. 

Bedre vilkår for synshandicappede

For år tilbage fik vi en fin, ny belægning i gågaden, hvor der blandt andet også blev indlagt en ledelinje til synshandicappede. 

Denne ledelinje er desværre lagt for tæt på butikkerne til gene for både de synshandicappede og butiksejerne. 

Derfor har vi valgt, at vi over vinteren får lagt linjen om, så den kommer til at ligge midt i gaden, hvilket vil give de synshandicappede bedre vilkår fremover. 

Det bliver kommunens egne, dygtige folk fra vej- og parkområdet, som kommer til at udføre opgaven, og dermed kan udgiften også holdes nede.

Omlægning af bibliotekerne

I konsekvens af budgetvedtagelsen vil Dragør Bibliotekernes filial i Hollænderhallen lukke. 

At omlægge fra to til et bibliotek kræver desværre en del manuel omlægning af bøgernes registrering. For at komme både sikkert og hurtigst muligt i mål med dette er det desværre nødvendigt at lukke biblioteket i januar måned. 

Jeg ved, det kommer til gene for de mange faste brugere af Biblioteket på Vestgrønningen, og det skal jeg beklage – men det er desværre nødvendigt. 

Som et muligt plaster på såret kan jeg oplyse, at der i forbindelse med omlægningen vil blive forelagt en sag politisk i januar eller februar måned om at udvide åbningstiderne fremadrettet, hvilket kan lade sig gøre, nu vi overgår til ét bibliotek.

2023

Det nye år – 2023 – bliver et travlt år i kommunalbestyrelsen. 

Nogle af de store sager fra 2022 såsom for eksempel varmeplan og kystsikring skal stadig have al vores opmærksomhed. 

Vi står fortsat over for at stabilisere vores økonomi, selvom det forventede regnskab for 2022 ser positivt ud, ligesom vi også fik lagt nogle gode og ansvarlige spor for Budget 2023–2026. Men snuden skal holdes i sporet. 

Ikke mindst står vi også over for de to store tiltag, vi har sat i gang på ældre- og børneområdet. Det handler om blandt andet om den rehabiliterende hjemmeplejeindsats og nye modtagere af hjemmepleje, og så skal vi arbejde videre med at få belyst, hvordan vi får etableret en specialskole i Dragør, så vi undgår at skulle sende Dragørs børn ud til skoler langt væk fra kommunen. 

Dertil kommer mange af de mindre – men vigtige – politiske sager, der sikrer, at Dragør fortsat er en dejlig by at bo i. 

Jeg – og hele kommunalbestyrelsen – vil gøre vores bedste. 

Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår til alle
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk